รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน  ** จัดออนไลน์  ราคา 2500 บาท (ราคาเดียว)

วันที่ 27-28 มกราคม 2564 (วันพุธ-วันพฤหัสบดี)

ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 6 อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 ลงทะเบียนที่นี่

 

ตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระเงินที่นี่ **ล่าสุด ณ วันที่ 26 มค.64

 

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบัน มีความพยายามในการผลักดันให้เมืองใหญ่ต่างๆ นำสายไฟฟ้าที่ขึงบนอากาศลงใต้ดินให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการด้วยกัน ได้แก่ การเพิ่มความเชื่อได้ของการจ่ายกระแสไฟฟ้า การปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และการสร้างปลอดภัยจากการสัมผัสไฟฟ้า แต่การวางโครงข่ายระบบไฟฟ้าใต้ดินนั้น จำเป็นต้องใช้เงินลงทุนสูง อีกทั้งยังต้องดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเท่านั้น แม้ว่าจะเป็นที่เชื่อกันอย่างทั่วไปว่าระบบสายไฟฟ้าใต้ดินมีความเชื่อถือได้สูงกว่าสายไฟฟ้าอากาศค่อนข้างมาก เนื่องจากการที่มีฉนวนแข็งแรงทั้งถูกฝังไว้ใต้ดินอย่างมิดชิด มีการป้องกันอย่างหนาแน่น แต่หากเกิดชำรุดขึ้นมา จะใช้เวลาในการแก้ไขซ่อมแซมนานกว่าสายไฟฟ้าอากาศมาก ดังนั้นเพื่อให้สามารถรับประกันผลการใช้งานระบบสายไฟฟ้าใต้ดินให้ได้อย่างมีคุณภาพ เชื่อถือได้ปลอดภัย จึงต้องอาศัยการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งาน อย่างถูกต้องและเหมาะสม

วสท. ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ ความเข้าใจ และการพัฒนาทักษะ ของบุคลากรทางด้านระบบไฟฟ้าใต้ดิน จึงได้จัดอบรมโดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานจริงมาบรรยายมาแบ่งปันความรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ อีกทั้ง เปิดโอกาสให้ผู้เข้ารับการอบรมได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ สร้างความเข้าใจในวิธีการออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งาน อย่างเป็นระบบและตรงตามมาตรฐานสากล นำประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม เป็นการเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ในการงานเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าใต้ดินแก่บุคลากรที่ทำงานในอุตสาหกรรมไฟฟ้าของประเทศไทย

 

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อยกระดับความรู้เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟด้วยสายใต้ดิน วิธีการทำงานกับสายใต้ดินและอุปกรณ์ สามารถวางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง บำรุงรักษา และใช้งานสายใต้ดินอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 2. เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักการและเทคโนโลยีของสายใต้ดินและอุปกรณ์ การทดสอบทางไฟฟ้าและการวิเคราะห์ สมรรถภาพ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมที่เกี่ยวกับสายใต้ดิน
 3. เปิดโอกาสให้ปรึกษา แลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าอบรมทุกคน

 

หลักสูตรนี้เหมาะสาหรับ

 • วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
 • เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า และบริษัทผลิตไฟฟ้าต่างๆ
 • ภาคเอกชน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

 

คณะวิทยากร

 1. ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
 2. คุณสาธิต เจริญธรรม วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 3. คุณสถาพร นันทไพบูลย์ หัวหน้าแผนกออกแบบและประมาณราคา การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
 4. 4. คุณชยพิชญ์ ชีช้าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 5. 5. คุณสุรเชษฐ์ นาแพง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกติดตั้งอุปกรณ์สถานีย่อย 1 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 6. คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำนวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 7. คุณสรายุทธ บุรีแก้ว วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8. 8. คุณปิยะศักดิ์ ทับแสง วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กำหนดการ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

08.00 – 08.50 น.       ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.       หลักการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และมาตรฐาน สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง หัวต่อสาย (Joint)   และ     หัวปลายสาย (Termination)

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 11.15 น.      ระบบกราวด์สำหรับวงจรสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

11.15 – 12.00 น.       การออกแบบและก่อสร้าง บ่อพักและท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณสิริวิชช์  พรพันธ์วัชรเดช

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การออกแบบวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าใต้ดิน และการเลือกใช้สวิตช์ตัดตอน

โดย   คุณสรายุทธ  บุรีแก้ว

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การออกแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร

โดย   คุณสถาพร นันทไพบูลย์

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

09.00 – 09.30 น.       การติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน สวิตช์เกียร์ RMU และหม้อแปลงแบบแช่น้ำได้ (Submersible)

โดย   คุณสุรเชษฐ์ นาแพง

09.30 – 10.30 น.       เทคนิค วิธีการวางสายใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.       เทคนิคและวิธีการทำหัวต่อสาย (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำหรับ         สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

12.15 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การทดสอบสายไฟฟ้าใต้ดินที่หน้างาน (ระหว่างติดตั้ง ก่อนจ่ายไฟ และระหว่างใช้งาน)

โดย   คุณชยพิชญ์ ชีช้าง

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การตรวจสอบ บำรุงรักษา และการหาตำแหน่งชำรุด สายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณปิยะศักดิ์  ทับแสง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันพุธที่ 27 มกราคม 2564

08.00 – 08.50 น.       ลงทะเบียน

08.50 – 09.00 น.       พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30 น.       หลักการ โครงสร้าง เทคโนโลยี และมาตรฐาน สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง หัวต่อสาย (Joint)   และ     หัวปลายสาย (Termination)

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 11.15 น.      ระบบกราวด์สำหรับวงจรสายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   ดร. อัศวิน  ราชกรม

11.15 – 12.00 น.       การออกแบบและก่อสร้าง บ่อพักและท่อสายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณสิริวิชช์  พรพันธ์วัชรเดช

12.00 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การออกแบบวงจรจ่ายไฟระบบไฟฟ้าใต้ดิน และการเลือกใช้สวิตช์ตัดตอน

โดย   คุณสรายุทธ  บุรีแก้ว

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การออกแบบระบบสายไฟฟ้าใต้ดินสำหรับหมู่บ้านจัดสรร

โดย   คุณสถาพร นันทไพบูลย์

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

09.00 – 09.30 น.       การติดตั้ง ทดสอบ ใช้งาน สวิตช์เกียร์ RMU และหม้อแปลงแบบแช่น้ำได้ (Submersible)

โดย   คุณสุรเชษฐ์ นาแพง

09.30 – 10.30 น.       เทคนิค วิธีการวางสายใต้ดิน และความปลอดภัยในการทำงาน

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

10.30 – 10.45 น.      พักรับประทานของว่าง

10.45 – 12.00 น.       เทคนิคและวิธีการทำหัวต่อสาย (Joint) และหัวปลายสาย (Termination) สำหรับ         สายไฟฟ้าใต้ดินแรงสูง

โดย   คุณสาธิต เจริญธรรม

12.15 – 13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.      การทดสอบสายไฟฟ้าใต้ดินที่หน้างาน (ระหว่างติดตั้ง ก่อนจ่ายไฟ และระหว่างใช้งาน)

โดย   คุณชยพิชญ์ ชีช้าง

14.30 – 14.45 น.      พักรับประทานของว่าง

14.45 – 16.30 น.      การตรวจสอบ บำรุงรักษา และการหาตำแหน่งชำรุด สายไฟฟ้าใต้ดิน

โดย   คุณปิยะศักดิ์  ทับแสง

คณะวิทยากร

27-28/01/2564การอบรมเรื่อง การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าใต้ดิน

คณะวิทยากร

 1. ดร.อัศวิน ราชกรม ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
 2. คุณสาธิต เจริญธรรม วิศวกรไฟฟ้า 10 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 3. คุณสถาพร นันทไพบูลย์ หัวหน้าแผนกออกแบบและประมาณราคา การไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบ
 4. 4. คุณชยพิชญ์ ชีช้าง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสายใต้ดิน 2 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 5. 5. คุณสุรเชษฐ์ นาแพง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกติดตั้งอุปกรณ์สถานีย่อย 1 ฝ่ายก่อสร้าง การไฟฟ้านครหลวง
 6. คุณสิริวิชช์ พรพันธ์วัชรเดช รองผู้อำนวยการกองออกแบบระบบไฟฟ้า ฝ่ายงานระบบไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 7. คุณสรายุทธ บุรีแก้ว วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายวิศวกรรม การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 8. 8. คุณปิยะศักดิ์ ทับแสง วิศวกร ระดับ 9 ฝ่ายบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

วันที่จัด

27/01/2021

สถานที่จัด

ชั้น 6 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคไฟฟ้า ส่วนงานที่ปรึกษา งานติดตั้ง และงานซ่อมบำรุง
เจ้าหน้าที่จากการไฟฟ้า และบริษัทผลิตไฟฟ้าต่างๆ
ภาคเอกชน ผู้รับเหมา บุคคลทั่วไปที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 22 ม.ค. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

การออกแบบ-ติดตั้ง-ทดสอบ-และบำรุงรักษา-ระบบ.pdf