รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
รอยแตกร้าวของอาคารเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพปัญหาของอาคารโดยเฉพาะงานทางด้านฐานรากที่เกิดปัญหา ดังนั้น สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดอบรม เพื่อให้ความรู้ และวิธีการตรวจสอบรอยร้าว วิเคราะห์หาสาเหตุของรอยร้าว ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา จากวิทยากรผู้ชำนาญการ และมีประสบการณ์มากให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
 เจ้าของอาคาร

 วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ
และแก้ไขปัญหาอาคารเก่า
 ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ลักษณะรอยร้าว
แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แนวทางการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับฐานรากอาคารที่มีปัญหาการทรุดตัว
การแก้ไขอาคารทรุดตัว

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2560 – 2562

วันที่จัด

27/11/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

11-27-ตรวจสอบรอยร้าว.pdf