รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง การใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องทำความเย็นเบื้องต้น”
  วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 – 16.30 น.
จัดโดย อนุกรรมการเครื่องทำความเย็น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย
          จัดอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

 

วัตถุประสงค์ของการอบรม

  1. เพื่อปูพื้นฐานความรู้ หลักการของเครื่องทำความเย็น
  2. เพื่อให้เข้าใจ การหาค่าภาระความร้อน (Cooling load)
  3. เพื่อให้รู้จักอุปกรณ์หลักและอุปกรณ์ที่จำเป็นในระบบเครื่องทำความเย็น
  4. เพื่อให้เข้าใจการควบคุม ทางไฟฟ้าของระบบเครื่องทำความเย็น
  5. เพื่อให้เข้าใจพื้นฐานการออกแบบระบบเครื่องทำความเย็น
  6. เพื่อให้ทราบการบำรุงรักษาเบื้องต้น

สมัครที่นี่

https://forms.gle/wfZ3o2fVMreAjLuv8

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
กำหนดการ
เวลา หัวข้อ วิทยากร
09.00  – 09.45 น. เทอร์โมไดนามิคที่ควรรู้                                

-Thermodynamic  1st  and 2nd law

– Psychrometric chart

– ความสัมพันธ์  P V T

คุณมะโน ละมูล
9.45-10.00 น. ภาระความร้อน (Cooling load)            

– ภาระความร้อนเกิดจากอะไรบ้าง  โปรแกรมหา Cooling Load

คุณมะโน ละมูล
 10.00-10.30 น.

 

วงจรระบบเครื่องทำความเย็นแบบต่างๆ         

– DX

– Flood

– Cascade

– Vacumm frzee dry

คุณมะโน ละมูล
10.30 – 10.45 น. พักเบรค    
10.45 – 12.00 น. อุปกรณ์หลักในระบบเครื่องทำความเย็น     

– อุปกรณ์ 4 ตัวหลัก มีกี่ประเภท ทำงานอย่างไร เลือกอย่างไร

คุณมะโน ละมูล
 12.00– 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน  
เวลา หัวข้อ วิทยากร
13.00 – 14.00 น. อุปกรณ์อื่นๆ ในระบบ ( วาล์ว drier etc.) คุณดิลก ปาณานนท์
14.00 – 14.30 น. สารทำความเย็น และน้ำมันหล่อลื่น คุณวิทธวัช อยู่สกุล
14.30 – 15.00 น. การควบคุมระบบเครื่องทำความเย็น เบื้องต้น        

– Hi, Low, Oil,  delay, unload, pump down

– Digital controller

คุณสุวัฒน์ กฤติยรังสรรค์
15.00 – 16.00 น. หลักการติดตั้งและการใช้งาน                         

– การติดตั้ง อุปกรณ์หลักมีข้อกำหนดอย่างไร ตำแหน่ง

ลักษณะการเดินท่อ

– การตรวจสอบการทำงาน  และการบำรุงรักษา

– การสังเกตอาการผิดปกติ

คุณสุวัฒน์ กฤติยรังสรรค์
16.00 – 16.30 น. ถาม  ตอบ  

คณะวิทยากร

คุณมะโน ละมูล
คุณดิลก ปาณานนท์
คุณวิทธวัช อยู่สกุล
คุณสุวัฒน์ กฤติยรังสรรค์

 

วันที่จัด

27/09/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย อนุกรรมการเครื่องทำความเย็น ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
ร่วมกับ สมาคมเครื่องทำความเย็นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวแสงดาว การะภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

การอบรมเรื่อง-“การใช้งานและการบำรุงรักษา.pdf