รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่ หรือ

https://docs.google.com/forms/d/1jsOaf-YpcK7skKEmn7c9YohDgDD0rK3ozIUt0Mr8WL8/edit

การอบรมเรื่อง กระบวนการระงับข้อพิพาทในงานวิศวกรรม
วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล
กรณีเกิดปัญหาความขัดแย้งในงานวิศวกรรม ทั้งภาครัฐกับเอกชน หรือเอกชนกับเอกชน และคู่กรณีไม่สามารถตกลงกันได้ เป็นเหตุให้ต้องขึ้นสู่กระบวนการศาล ขั้นตอนดังกล่าวจะต้องใช้เวลา และค่าใช้จ่ายมาก ในบางกรณีทำให้งานวิศวกรรมต้องล้าช้ากว่าที่กำหนดไปมาก ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อทั้งสองฝ่าย กระบวนการระงับข้อพิพาท การไกล่เกลี่ย รวมถึงกระบวนการอนุญาโตตุลาการ จึงนับว่ามีความจำเป็นที่จะทำให้ลดขั้นตอนทางศาลได้เป็นอันมาก
ในการนี้ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นมาเพื่อให้วิศวกร และผู้เกี่ยวข้องได้ทราบถึงกระบวนการขั้นตอนการระงับข้อพิพาทต่างๆ อันจะเป็นกระโยชน์นำไปใช้ให้เหมาะสม เป็นการทำให้ข้อขัดแย้งจบลงเร็วขึ้น

ผลที่ได้จากการอบรม
ทราบถึงวิธีการที่ถูกต้องในกระบวนการระงับข้อพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้เข้ารับการอบรม
ผู้ที่เคยผ่านการใช้สัญญา จัดซื้อจัดจ้าง ที่ระบุใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการ และผู้สนใจทั่วไป

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2564

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-10.30 น. กระบวนการตัดสินข้อพิพาทอนุญาโตตุลาการ (กระบวนการทางศาล)
(เนื้อหาประกอบด้วย ปรัชญาในการระงับข้อพิพาทตามกระบวนการอนุญาโตตุลาการ กรณีศึกษาตัดสินข้อพิพาท ประสบการณ์การชี้ชาดของการเป็นอนุญาโตตุลาการ)
10.30-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45-12.15 น. ขั้นตอนการดำเนินงานทางกฎหมายเมื่อมีความขัดแย้งทางวิศวกรรม
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-14.30 น. บทบาทของ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ในฐานะผู้ชำนาญกลาง และกรณีไกล่เกลี่ย
14.30-14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45-16.30 น. กรณีศึกษา กระบวนการระงับข้อพิพาทในงานวิศวกรรม

คณะวิทยากร

นายปรัชญา อยู่ประเสริฐ

ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ประจำกองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

นายประสงค์ ธาราไชย

อดีตนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

วันที่จัด

27/05/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ / บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538
FAX: (02)184-4662
E-mail : [email protected]
Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

05-27-กระบวนการระงับข้อพิพาท.pdf