รหัสอบรม:

สมัครที่นี่ https://docs.google.com/forms/d/1txuMWkOkJZ8TDdIVhbaCy2lxwcectk_gn1I7HGLXsbs/edit

การอบรมเรื่องออนลไน์
การวัดและเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง
(Construction Productivity Measurement and Improvement)

รุ่นที่ 2      วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เวลา 09.00-16.00 น. ออนไลน์ผ่ายโปรแกรม Zoom

หลักการและเหตุผล
Productivity (ผลิตภาพ หรือ ประสิทธิภาพการผลิต) ถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ใช้วัดผลการทำงาน ว่ามีความคุ้มค่าต่อทรัพยากรที่ใช้ไปหรือไม่ Productivity (ผลิตภาพ) ในงานก่อสร้างนั้น มีลักษณะเฉพาะที่จำเป็นต้องศึกษาให้ตรงกับธรรมชาติของงาน ซึ่งแตกต่างจากอุตสาหกรรมการผลิตอยู่พอสมควร ดังนั้น การสัมมนานี้ จะเน้นที่หลักการการวัด Productivity การวิเคราะห์และเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง ตลอดจนแนวทางในการบริหารจัดการเบื้องต้นเพื่อนำมาซึ่งการปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้ การเพิ่ม Productivity ในงานก่อสร้าง จำเป็นต้องได้รับแรงจูงใจ และทัศนคติที่ดีจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นการสัมมนาครั้งนี้ จะครอบคลุมทั้งด้านแนวคิดเกี่ยวกับผลิตภาพในงานก่อสร้าง ทฤษฎีบุคคล และกรณีศึกษาที่จะช่วยให้เข้าใจกระจ่างมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการ Construction Productivity (ผลิตภาพในงานก่อสร้าง)
2. เพื่อให้สามารถประยุกต์หลักการในการไปเก็บข้อมูล วัดและติดตาม เพื่อเพิ่ม Productivity ในงานต่างๆของโครงการได้
3. เพื่อสร้างความเข้าใจในการทำงานเป็นทีมให้มากขึ้น ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าสัมมนาอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกัน เพื่อให้สามารถเกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

คุณสมบัติของผู้เข้าสัมมนา
ผู้บริหารระดับสูงและกลางขององค์กร
ผู้จัดการโครงการ / ผู้จัดการฝ่าย / วิศวกรโครงการ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 เมษายน 2564

9:00-12:00
หลักการและความหมายของ Productivity
ประเภทของงาน ในการวิเคราะห์ Productivity
การคำนวณ วัด และวิเคราะห์ Productivity

13:00-16:00
ปัจจัยอื่นที่มีผลต่อประสิทธิภาพแรงงาน
การสื่อสารและการจัดการความขัดแย้ง
แนวทางเบื้องต้นในการปรับปรุง Productivity
กรณีศึกษา
ถาม-ตอบ / สรุป

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ, อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

18/10/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th.

รายละเอียดและใบสมัคร