รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร Mini Civil รุ่นที่ 3

ระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2562

(อบรมทุกวันเสาร์-อาทิตย์) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.  PDU 162 หน่วย

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างเกิดก่อตั้งขึ้นเป็นจำนวนมาก ความต้องการในตัววิศวกรสาขาโยธาจึงเพิ่มมากขึ้น  ผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจก่อสร้างนั้น อาจไม่ได้สำเร็จการศึกษาทางด้านวิศวกรรมโยธามาก่อน แต่ต้องทำงานร่วมกับผู้รับเหมา  ซึ่งบุคลากรเหล่านี้มีความตั้งใจและบางท่านอาจจะมีประสบการณ์ด้านงานวิศวกรรมโยธาเป็นอย่างมากแต่ขาดความรู้พื้นฐานทางด้านทฤษฎี อย่างเพียงพอ ทำให้การทำงานขาดประสิทธิภาพ และสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายโดยไม่จำเป็น

วสท. เล็งเห็นความสำคัญเหล่านี้ จึงได้เปิด อบรมหลักสูตร EIT MINI CIVIL ขึ้น เพื่อพัฒนาความรู้ให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความเข้าใจสามารถปฏิบัติ ควบคุมงานก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเข้าใจงานด้านวิศวกรรมโยธาได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ในการสอบภาคีพิเศษได้อีกด้วย ตลอดจนการป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการก่อสร้าง

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
6-7 กรกฎาคม 2562

วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

13-14 กรกฎาคม 2562

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

20-21 กรกฎาคม 2562

วิชาที่ 3 ทฤษฎิโครงสร้าง (Structural)

3-4 สิงหาคม 2562

วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

1-2 มิถุนายน 2562

วิชาที่ 5  คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

PDU 18 หน่วย
8-9 มิถุนายน 2562

วิชาที่ 6  การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

 

PDU 18 หน่วย
15-16 มิถุนายน 2562

วิชาที่ 7  การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

PDU 18 หน่วย
22-23 มิถุนายน 2562

วิชาที่ 8  ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

PDU 18 หน่วย
29-30 มิถุนายน 2562

วิชาที่ 9  ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

PDU 18 หน่วย

คณะวิทยากร

วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

วิชาที่ 2 ปฐพีกลศาสตร์ (Soil Mechanics)

วิทยากรโดย       ดร.ธเนศ วีระศิริ

วิชาที่ 3 ทฤษฎีโครงสร้าง (Structural)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.นคร ภู่วโรดม

วิชาที่ 4 กำลังวัสดุขั้นพื้นฐาน (Solid Mechanics)

วิทยากรโดย       ผศ.ดร.นเรศ ลิมสัมพันธ์เจริญ

วิชาที่ 5 คอนกรีตพื้นฐาน (Concrete Technology)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.สมิตร ส่งพิริยะกิจ

วิชาที่ 6 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก (Reinforced Concrete Design)

วิทยากรโดย       รศ.ดร.สายันต์ ศิริมนตรี

วิชาที่ 7 การออกแบบโครงสร้างเหล็กขั้นพื้นฐาน

วิทยากรโดย       รศ.รอ.สุทัศน์ ลีลาทวีวัฒน์

ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

วิชาที่ 8 ถอดแบบอาคาร ประมาณราคา

วิทยากรโดย       อาจารย์วศิน วนะภูติ

วิชาที่ 9 ชนิดของเสาเข็มและการเลือกใช้

วิทยากรโดย       อาจารย์สมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

วันที่จัด

01/06/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 24 พ.ค. 62
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท
มาสมัคร 2 ท่าน บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทร 0-21844600-9 ต่อ 520
อีเมล [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

EIT-Mini-Civil-3-รวม-1-9-วิชา.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร