รหัสอบรม:

หลักสูตรอบรม

การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษและสามัญวิศวกร

วันพุธที่ 27  มีนาคม  2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.

ณ ห้องประชุม 9301 อาคาร 9 คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ม.เกษตรศาสตร์ กำแพงแสน จ.นครปฐม

จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก

ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

หลักการและเหตุผล

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหน่วยงานซึ่งตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมวิชาชีพวิศวกรรม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางวิชาชีพและวิชาการ ตลอดจนชี้นำทางด้านวิศวกรรม แก่สังคม เพื่อพัฒนางานด้านวิศวกรรมของประเทศไทย ตลอดจนก่อให้เกิดความรู้และสร้างแรงบันดาลใจแก่วิศวกรทั่วไป

ดังนั้น เพื่อให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญในการเลื่อนระดับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และเพิ่มพูนความรู้ด้านงานวิศวกรรม  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก จึงได้ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน ดำเนินการจัดโครงการ การการอบรมหลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร สำหรับงานวิชาชีพด้านวิศวกรรม เป็นวิชาชีพที่มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี สร้างสรรค์ความเจริญสร้างรายได้ให้แก่ประเทศ และความก้าวหน้าในการประกอบอาชีพ การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจน สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต ดังนั้นเพื่อรักษาทั้งเกียรติ ศักดิ์ศรี และความไว้วางใจที่สาธารณชนมอบให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรจึงต้องมีความพร้อมในเรื่องของความรู้ คุณภาพ คุณธรรม และจรรยาบรรณ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถของตนเอง เพื่อก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และระดับสามัญวิศวกร

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการพัฒนาความสามารถ และอำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ได้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไกลไปอบรมที่ส่วนกลาง

วัตถุประสงค์โครงการ

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรมที่ปฏิบัติงานอยู่ในบริเวณใกล้เคียง ได้เข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ      และสามัญวิศวกร

เพื่อพัฒนาความสามารถของบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม ให้ก้าวสู่การเป็นระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานด้านวิศวกรรม และบริเวณใกล้เคียง ไม่ต้องเดินทางไกลไปอบรมตามสถานที่ที่ส่วนกลางจัดขึ้น

เนื้อหาการบรรยาย

หลักเกณฑ์และแนวทาง  ผลงานและเอกสารต่างๆ ที่ใช้ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

สถานที่

ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

ค่าลงทะเบียน

สมาชิก วสท.                    800 บาท/ท่าน

บริษัท/บุคคลทั่วไป             1,000 บาท/ท่าน  (ได้สิทธิสมาชิกฟรี 1 ปี)

🔹ลงทะเบียนออนไลน์ง่ายๆ ไม่ถึง 1 นาที คลิก https://docs.google.com/forms/d/1Oi4qyYABU3tl6TUrbdzzWyXbd3_1qhaOomhDKsKvTyM/edit?usp=sharing

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

08.30 – 09.00 น.                  ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

10.30 – 10.45 น.                  พักเบรกเช้า

10.45 – 12.00 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

12.00 – 13.00 น.                  พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

14.30 – 14.45 น.                  พักเบรกบ่าย

14.45 – 16.00 น.                  บรรยาย  หลักเกณฑ์และแนวทางในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุมระดับสามัญวิศวกร

 

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ 

นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

27/03/2019

สถานที่จัด

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
800 บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันตก
ร่วมกับ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สนใจติดต่อ คุณวริศรา วศินสุข โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 533 หรือ Email : [email protected]หรือโทรสาร 0-2184-4662

รายละเอียดและใบสมัคร

27-มี.ค.-62-rev.1-1-1.pdf