รหัสอบรม:

*** ขยายจำนวนผู้เข้าอบรม  สำรองที่นั่งด่วน ***

*** เพื่อการยืนยันเข้าอบรม กรุณาชำระมาพร้อมกับการลงทะเบียน ***

การอบรมเรื่อง มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน รุ่นที่ 1

(ตามมาตราฐานใหม่ วสท. เท่านั้น)

วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 (ศุกร์) เวลา 09.00 – 16.00 น.

ณ  โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

แจกฟรี    หนังสือมาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน

หลักการและเหตุผล

คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรมขึ้น  โดยรวบรวมจากกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติโรงงาน รวมถึงหลักการ และมาตรฐานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ  แล้วปรับปรุงให้เหมาะสม

วัตถุประสงค์

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม จัดทำขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานสำหรับอ้างอิงและเผยแพร่แก่ผู้ใช้ ด้านการตรวจสอบโรงงานอุตสาหกรรม หรืองานด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเพื่อเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม

วิศวกร ผู้รับผิดชอบ และผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

วันศุกร์ที่   17  กรกฎาคม  พ.ศ. 2563

08.30 – 09.00 น.           ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.           บทที่ 1 การประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมและทำเลที่ตั้ง

บทที่ 2 อาคารโรงงานอุตสาหกรรม

บทที่ 3 เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์

บทที่ 4 สภาพแวดล้อมในการทำงานและความปลอดภัย

บทที่ 5 สิ่งแวดล้อมและของเสีย

บทที่ 6 บุคลากรในโรงงาน

บทที่ 7 อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน

บทที่ 8 การตรวจวัด จัดทำรายงานและการส่งรายงาน

หมายเหตุ

10.30 – 10.45 น./ 14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง

12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

 

คณะวิทยากร

รศ.ดร.ประจวบ  กล่อมจิตร   / นายณรงค์ชัย  แจ่มจำรัส / นายอภิวัฒน์   เธียรพิรากุล    

 คณะทำงานจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

17/07/2020

สถานที่จัด

ณ  โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อสอบถาม : คุณพรนิชา รอดชีวะ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 525
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

มาตรฐานการตรวจสอบโรงงาน-รุ่นที่-1-17-7-63.pdf