รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่   

 

การอบรมออนไลน์เรื่อง
วิธีปฏิบัติงานวิศวกรควบคุมและอำนวยการใช้หม้อน้ำเชิงบริหารสินทรัพย์
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
จัดโดย  คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

กำหนดการและหัวข้อบรรยาย
08.30 – 10.30 น. บทบาท และหน้าที่ ตามข้อกำหนดกรมโรงงานอุตสาหกรรม และสภาวิศวกร
10.30 – 12.00 น. ระบบของหม้อน้ำที่เกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรมควบคุม กับเป้าหมาย
13.00 – 14.30 น. วิธีปฏิบัติที่ดีร่วมกับผู้ประกอบกิจการ
14.30 – 16.00 น. การจัดทำรายงานที่สร้างมูลค่าเพิ่ม
และส่งกรมโรงงานอุตสาหกรรม

วิทยากรโดย
นายสายัณห์ ปานซัง
ผู้อำนวยการฝ่ายบำรุงรักษาเครื่องกล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
อนุกรรมการ คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำหม้อน้ำและภาชนะรับความดัน วสท.
เหรัญญิก สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

อัตราค่าลงทะเบียน
สมาชิก วสท.                                         900 บาท/ท่าน
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ    1,200 บาท/ท่าน
บุคคลทั่วไป                                       1,200 บาท/ท่าน

ชำระก่อนวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
เพื่อรับ Meeting ID Password เข้าห้องเรียน และเอกสารประกอบการบรรยาย ไฟล์ PDF

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

27/02/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร