รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้   รุ่นที่ 2

วันเสาร์ที่  26 พฤษภาคม  2561  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย   สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์


หลักการและเหตุผล
พลังงานไฟฟ้านับได้ว่ามีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนทางธุรกิจของทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาคบริการ หรือภาคอุตสาหกรรม และการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า หรือการใช้พลังงานไฟฟ้านั้น ย่อมมีความเสี่ยงอันตรายที่จะเกิดความสูญเสีย ทั้งต่อ ร่างกาย ชีวิต และทรัพย์สิน อย่างใหญ่หลวงได้เช่นกัน ความปลอดภัยในการทำงานจึงถูกกำหนดเป็นนโยบายที่ทุกองค์กรให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก โดยมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) และคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) เป็นกำลังหลักในการผลักดันให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานของทุกองค์กร สำหรับความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้านั้น กระทรวงแรงงานได้มีการออกกฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างที่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ของทุกองค์กรควรต้องได้มีการอบรมในหลักสูตรดังกล่าว เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับไฟฟ้าทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ร่วมกับ ช่างเทคนิค วิศวกร ในองค์กร และรวมถึงการติดตาม และควบคุม ตรวจสอบ การทำงานของช่างผู้รับเหมาที่เข้ามาทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ให้มีความปลอดภัยทั่วทั้งองค์กร ต่อไป

เนื้อหาวิชา ประกอบด้วย


กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า
• กฎกระทรวงฯ พ.ศ.2558
• พรบ. ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแรงงานฯ พ.ศ.2545 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต้องรู้
• แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความต้านทานไฟฟ้า
• กฎของโอห์ม และกำลังไฟฟ้า
• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้า
เครื่องมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
• การตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
• การตรวจวัดกระแสไฟฟ้า
• การตรวจวัดความต้านทานไฟฟ้า
• การตรวจวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้า
• การตรวจวัดความต้านทานหลักดิน
สายไฟฟ้า พื้นฐานการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลง
• สายไฟฟ้า มอก.11-2531 (มาตรฐานเก่า)
• สายไฟฟ้า มอก.11-2533 (มาตรฐานใหม่)
อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกัน
• ไฟฟ้าดูด และการป้องกัน
• ไฟฟ้าลัดวงจร และการป้องกัน
ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
• พลังงานไฟฟ้าสะสมในพื้นที่ทำงาน ที่อาจเป็นอันตราย
• การปลดปล่อยพลังงานไฟฟ้าสะสม ก่อนลงมือปฏิบัติงาน
• การประยุกต์ใช้ระบบ Lockout Tagout เพื่อความปลอดภัยในงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม
• เพื่อเรียนรู้ถึงกฎหมายเกี่ยวกับงานไฟฟ้า กฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวเนื่อง และความสำคัญของความปลอดภัย
• เพื่อเรียนรู้ถึงหลักการทางด้านเทคนิคเกี่ยวกับไฟฟ้าพื้นฐาน เพื่อความปลอดภัยในการทำงาน
• เพื่อเรียนรู้ถึงอันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และวิธีป้องกันที่ถูกต้อง
• เพื่อเรียนรู้ถึงระบบการจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม
• ผู้ปฏิบัติงานช่างเทคนิค
• วิศวกร
• นักเรียน นักศึกษา
• เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.), คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) และผู้ที่สนใจ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2561

เวลา 09.00 – 12.00 น.

o ทดสอบก่อนอบรม
o กฎหมายเกี่ยวกับงานด้านไฟฟ้า
o ไฟฟ้าเบื้องต้น ที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยต้องรู้
o เครื่องมือ และการตรวจวัดทางไฟฟ้าพื้นฐาน
o สายไฟฟ้า พื้นฐานการใช้งาน และการเปลี่ยนแปลง

เวลา 12.00 – 13.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน

เวลา 13.00-16.00 น.

o สถานีที่ 1 (กลุ่มที่1) อันตราย การประสบอันตรายจากไฟฟ้า และการป้องกัน
o สถานีที่ 2 (กลุ่มที่2) ระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้า
o ทดสอบหลังอบรม
o มอบวุฒิบัตร, ปิดการอบรม

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง ความรู้พื้นฐานในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยจำเป็นต้องรู้ รุ่นที่ 2
อาจารย์วุฒิพงศ์ ปัทมวิสุทธิ์

o ป.ตรี อุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยม) วิศวกรรมไฟฟ้าอีเล็กทรอนิกส์
o วิศวกรที่ปรึกษา/วิทยากร
o ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ไฟฟ้าโครงข่ายสื่อสาร คอมพิวเตอร์ วิศวกรรมความปลอดภัย การอบรม การบรรยายวิชาการ

อาจารย์ ชัยยา ปาณาราช

o (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วข.อ.
จังหวัดนครราชสีมา
o อาจารย์พิเศษ แผนกช่างไฟฟ้า วิทยาลัยการอาชีพ พิมาย
จังหวัดนครราชสีมา
o วิศวกรอิสระ และวิศวกรที่ปรึกษา งานออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ตรวจสอบ ระบบไฟฟ้า เทคนิคการอนุรักษาพลังงานตามหลักวิศวกรรม

ว่าที่ ร.ต.ธีรเทพ พราหมณ์มณี

o ป.ตรี (วศ.บ.)ไฟฟ้ากำลัง (เกียรตินิยม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
o กรรมการผู้ จัดการ บริษัท ออดิเนท จำกัด
o ออกแบบ งานด้านระบบไฟฟ้า
o ตรวจสอบความปลอดภัยระบบไฟฟ้า ในสถานประกอบการ โรงงาน
o ตรวจสอบอาคาร ตรวจสอบป้าย
o วิทยากรหลักสูตรความปลอดภัยในการทางานเกี่ยวกับไฟฟ้าและการช่วยเหลือผู้ประสบอันตรายจากไฟฟ้าและปฐมพยาบาลเบื้องต้น
o อาจารย์พิเศษ ELECTRICAL SYSTEM & DRAWING DESIGN
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.)

อ.วุฒินันทน์ ปัทมวิสุทธิ์

o วิทยากรหลักสูตรด้านความปลอดภัยในการทำงานทั่วไป ด้านเครื่องจักร ปั้นจั่น เครื่องมือกล วิศวกรรมความปลอดภัย
o อนุกรรมการยกร่างมาตรฐานในการบริหารจัดการและดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ ตามคำสั่งแต่งตั้งของ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
o ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

26/05/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-26-สถาบัน-พื้นฐานไฟฟ้า2.pdf