รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง   Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4

วันที่ 26-28 เมษายน พ.ศ. 2566
ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบัน BIM ใน วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(**ลงทะเบียน คลิก**)

หลักการและเหตุผล:

ในปัจจุบัน การทำงานด้านการออกแบบวิศวกรรมโยธาในหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ต่างมุ่งเน้นในการนำเทคโนโลยีด้าน BIM เข้ามาช่วยพัฒนาการทำงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โปรแกรม Autodesk Civil 3D เป็นซอฟท์แวร์ที่ช่วยให้วิศวกรโยธาและนักออกแบบ สามารถสร้างแบบจำลองถนนได้เสมือนจริง ถูกต้อง แม่นยำ และช่วยลดความผิดพลาดในการออกแบบ หลักสูตรการอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Civil 3D จะเป็นการช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรม สามารถเข้าใจถึงลักษณะการใช้งานของโปรแกรมอย่างทั่วถึง สามารถใช้คำสั่งออกแบบงานทางได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง

การอบรมการใช้โปรแกรม Autodesk Civil 3D จึงเป็นหลักสูตรสำหรับวิศวกร และผู้สนใจ เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้วิศวกร ผู้รับเหมาก่อสร้าง สามารถนำข้อมูลแบบจำลองถนนไปใช้งานอย่างต่อเนื่อง ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน ลดการทำงานที่ขัดแย้งกัน ลดต้นทุนในการทำงาน และช่วยเพิ่มคุณภาพงานออกแบบงานทางให้ดียิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความเข้าใจถึงกระบวนการการทำงานของโปรแกรม Autodesk Civil 3D ในส่วนของงานโครงสร้าง และสามารถนำไปใช้งานจริงได้
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีทักษะในการทำงานของโปรแกรม และเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
 • ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างผลลัพธ์ได้แก่ แบบก่อสร้าง Plan & Profile และ Cross Section พร้อมปริมาณดินตัด – ดินถม ได้

ค่าลงทะเบียน                                                  
 สมาชิก วสท.      ราคา  6,500  บาท
 บุคคลทั่วไป        ราคา  7,500  บาท

หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน  เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
• Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1

ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 520  E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

 • Getting Started
 • การนำเข้าข้อมูลจาก Point File
 • การสร้าง Point Styles , Point Groups , Point Label Style
 • การสร้าง Surface จาก Point File
 • การสร้าง Surface จาก Tin File
 • การสร้าง Surface จาก Dem File
 • การสร้าง Surface จากเส้น Contour
 • การแก้ไข Surface
 • การ Analyzing Surface
 • การกำหนดค่าระดับ เช่น Spot Elevation, Contour Label
วันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2566

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

 • การสร้างเส้น Alignment (Create Alignment)
 • การใส่ Label ของเส้น Alignment (Add Label Alignment)
 • การแก้ไขข้อมูลของเส้น Alignment (Editing Alignment)
 • การสร้างเส้น Existing Profile (Creating Surface Profile)
 • การสร้างเส้น Finish Profile (Creating Profile)
 • การใส่ Label ของเส้น Profile (Add Label Profile)
 • การสร้างหน้าตัดถนน (Creating an Assembly)
 • การสร้างถนน 3 มิติ (Creating a Corridor Model)
 • การแก้ไขถนน 3 มิติ (Editing Corridor Section)
วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566

08:30 – 09:00 น.  ลงทะเบียน

 • การสร้างพื้นผิว Datum และ พื้นผิว Top (Create Surface Datum & Top)
 • การตัด Cross Section (Create Sample Line)
 • การคิดปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ (Calculating Corridor Volumes)
 • การสร้างตารางแสดงปริมาณงานดินตัด-ดินถม และปริมาณวัสดุ
 • การสร้าง Sheet Plan & Profile
 • การสร้าง Sheet Cross Section

คณะวิทยากร

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk Civil 3D รุ่นที่ 4
อ.อุทัย ชุติวิภาภรณ์

BIM Specialist | BIM Consultant | BIM Manager

BIM Trainer | Civil Engineer (Self-employed)

– AutoCAD CIVIL 3D 2013 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– AutoCAD CIVIL 3D 2014 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– AutoCAD CIVIL 3D 2015 CERTIFIED PROFRESSIONAL

– REVIT ARCHITECTURE CERTIFIED PROFESSIONAL

– REVIT STRUCTURE 2015 CERTIFIED PROFESSIONAL

วันที่จัด

26/04/2023

สถานที่จัด

ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา, ผู้รับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM ใน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-Autodesk-Civil-3D-รุ่นที่-4-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร