รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง ฮีทปั๊ม (Heat Pump) เพื่อการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 7
ระหว่างวันที่ 23 – 24  กรกฎาคม 2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะกรรมการสาขาเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

หลักการและเหตุผล
ฮีทปั๊ม เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้สามารถใช้พลังงานทางเลือก(จากแหล่งความร้อนศักยภาพต่ำ)มาใช้งานที่อุณหภูมิสูงขึ้นได้ฮีทปั๊ม สามารถให้ความร้อนได้ 3-7 เท่าของพลังงานไฟฟ้าที่ใช้ ช่วยให้ได้ความร้อนในราคาที่ถูกกว่าการใช้เชื้อเพลิงทุกชนิด นอกจากนี้ยังได้ความเย็นเป็นผลพลอยได้ โรงแรมในปัจจุบันจึงใช้น้ำร้อนที่ผลิตจากฮีทปั๊มแทนการใช้หม้อน้ำ โรงงานอุตสาหกรรมก็เช่นกันสามารถใช้ฮีทปั๊มในขบวนการผลิตที่ใช้ความร้อนและความเย็นได้
สำหรับอาคารและโรงงานสามารถใช้ฮีทปั๊มลดต้นทุนการผลิต และลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิงได้ ช่วยลดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจโดยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าไทยทำให้ประเทศชาติสามารถลดการพึ่งพาการนำเชื้อเพลิงจากต่างประเทศ และช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งจะมีผลต่อสภาพแวดล้อมและปัญหาการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
นอกจากนี้การใช้ฮีทปั๊มยังสามารถใช้เป็นมาตรการประหยัดพลังงานของอาคารและโรงงานที่ต้องประหยัดพลังงานตาม พรบ.อนุรักษ์พลังงาน การพิจารณาให้คะแนนของ LEED และมาตรฐานทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมอื่น ๆ อีกด้วย
วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีฮีทปั๊ม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกรผู้ออกแบบระบบของอาคารและโรงงาน ผู้จัดการพลังงานและคณะกรรมการพลังงานของอาคารและโรงงาน ที่ปรึกษาการประหยัดพลังงาน นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในการทำงานของฮีทปั๊ม วิธีการใช้งาน และการคำนวณการประหยัดพลังงาน เพื่อให้ใช้ ฮีทปั๊มได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างองค์ความรู้ในหลักการทำงานและการใช้งานฮีทปั๊มในงานอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถสร้างโครงการประหยัดพลังงานที่ใช้ฮีทปั๊มได้
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 23 กรกฎาคม 21562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. บทนำสู่การใช้ฮีทปั๊ม
-หลักการทำงานของฮีทปั๊ม
-ประเภทของฮีทปั๊ม
-ฮีทปั๊มในต่างประเทศ ประเภทการใช้ ขนาดของตลาด การสนับสนุนและการพัฒนา
-ความแตกต่างของฮีทปั๊มกับเครื่องปรับอากาศ
-เปรียบเทียบค่าความร้อนของเชื้อเพลิง
-เปรียบเทียบการเกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหม้เชื้อเพลิง
การทำน้ำร้อนสำหรับอาคาร
-การใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนโรงแรม การเลือกประเภทฮีทปั๊ม
-เกณฑ์การออกแบบระบบน้ำร้อนโรงแรม
-การคำนวณขนาดของฮีทปั๊มและถังเก็บน้ำร้อน
-การเดินท่อระบบน้ำร้อนของฮีทปั๊ม
-การเลือกวัสดุและฉนวน
-การใช้ความเย็น
-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในโรงแรม
การทำน้ำร้อนในงานอุตสาหกรรม
-การพิจารณาขบวนการผลิต
-การเลือกขนาดและประเภทฮีทปั๊ม
-การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน
-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มในระบบสีอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน
-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มทำน้ำร้อนเติมหม้อไอน้ำ
-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มมอบแห้งยา

วันที่ 24 กรกฎาคม 21562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. ระบบ Hybrid แผงแสงอาทิตย์ และฮีทปั๊ม
-ระบบทำน้ำร้อนแสงอาทิตย์ และข้อจำกัด
-ทำไมต้อง Hybrid
-การออกแบบระบบ Hybrid
-การประมาณราคาและระยะเวลาคุ้มทุนของโครงการ
การใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้นงานปรับอากาศ
-หลักการควบคุมความชื้น
-การใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น
-การประเมินราคาและระยะเวลาคุ้มทุน
-ตัวอย่างการใช้ฮีทปั๊มควบคุมความชื้น
WORKSHOP
-ยก Case Study จากผู้เข้าร่วมการอบรมแบ่งออกเป็นอาคารและโรงงาน
ให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

คณะวิทยากร

นายปรเมธ ประเสริฐยิ่ง

วุฒิวิศวกร(เครื่องกล) วก.485
ประวัติการศึกษา
วศบ.(เกียรตินิยม) เครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2515-2518
วศม. เครื่องกล บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2519-2521
ผลงานและประสบการณ์
วิศวกรออกแบบระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ระบบท่อและดับเพลิ’ง อากาศอัด ก๊าซทางการแพทย์
ที่ปรึกษาพลังงาน โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย โครงการมีส่วนร่วม โครงการ SME โครงการคูปองนวัตกรรม
พัฒนาผลิตภัณฑ์ฮีทปั๊มสำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม และงานอบแห้ง

วันที่จัด

23/07/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

Heat-Pump-รุ่น7.pdf