รหัสอบรม:

การอบรม เรื่อง   “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้”
ระหว่างวันที่ 26 – 27 มกราคม พ.ศ.2562
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล
ในบรรดาวัสดุก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา ดินเป็นวัสดุทางวิศวกรรมเพียงชนิดเดียวที่เป็นวัสดุธรรมชาติแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นคอนกรีตหรือเหล็ก ดินธรรมชาติมีความแปรปรวนไปตามแหล่งกำเนิด บางชนิดมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีสามารถนำมาใช้งานได้ทันที แต่ดินบางประเภทจำเป็นต้องนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเสียก่อนจึงจะนำมาใช้งาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement Techniques) ในด้านต่างๆ ที่สามัญวิศวกรควรรู้ อาทิ หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน การบดอัดดินแบบพลศาสตร์ การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในแนวดิ่ง การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ำปูน สมอดิน เสาเข็มขนาดเล็ก การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน การใช้สารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน การระบายน้ำออกจากดิน และการเสริมความแข็งแรงของดินด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสาน โดยได้เชื่อมโยงทฤษฎีการปรับปรุงคุณภาพดินและงานปฏิบัติในสนามไว้ด้วยกัน วิทยากรได้นำประสบการณ์ทำงานและงานวิจัยสอดแทรกไว้ในการบรรยายด้วย หลักสูตรเหมาะสำหรับสามัญวิศวกรโยธาผู้สนใจในการออกแบบและก่อสร้างงานดิน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอ้างอิงในการทำงานได้

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรโยธาและผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะสามัญวิศวกรโยธา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 26 ม.ค.2562

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 10.30 น. หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ำปูน

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. การบดอัดแบบพลศาสตร์
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. สมอดิน

วันอาทิตย์ที่ 27 ม.ค.2562

09.00 – 10.30 น. การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น. เสาเข็มขนาดเล็ก
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน

 

คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.อิทธิพล มีผล

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

26/01/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
โทร 0-21844600-9 ต่อ 520
e-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

01-26-27-การแก้ปัญหาดิน.pdf