รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC    ***  สอนออนไลน์ 

รุ่นที่ 1/2564 :  วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564

จัดโดยคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท)

 

คลิกลงทะเบียนที่นี่ 

 

 

ตรวจสอบรายชื่อที่นี่ 

 

 

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 

หลักการและเหตุผล  

ปัจจุบันแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ได้พัฒนาไปมากเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งาน เนื่องจากปัจจุบันลักษณะการใช้งาน โหลด สภาพพื้นที่ และมาตรฐานได้เปลี่ยนแปลงไปมาก รวมทั้งความต้องการด้านคุณภาพไฟฟ้าและความปลอดภัยก็เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย

หลักสูตรนี้จึงเป็นการให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติที่จำเป็นของแผงสวิตช์เพื่อการประยุกต์ใช้งาน มาตรฐานต่างๆ และการทดสอบที่เกี่ยวข้อง การติดตั้ง การใช้งาน รวมถึงกรณีศึกษาปัญหาที่มักพบเป็นประจำ

ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมยังได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่สำคัญกับผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยตรง อันจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับวิศวกร ช่างเทคนิค และทั้งผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ทำหน้าที่เลือกแผงสวิตช์ ออกแบบ ติดตั้ง การใช้งาน ให้คำปรึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้อง และเจ้าของกิจการ เพื่อให้สามารถใช้งานแผงสวิตช์แรงต่ำได้อย่างคุ้มค่า และปลอดภัยตามมาตรฐานสากล IEC62271, IEC61439-2 เป็นต้น

 

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม  

  • วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานออกแบบ งานที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
  • เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
  • ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
  • หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
  • ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ จป. เป็นต้น

 

คณะวิทยากร

  1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
  2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ

กำหนดการ

08.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-09.15 น.        ประธานกล่าวเปิดงาน

 

09.15-10.30 น.        ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับแผงสวิตช์ไฟฟ้าแรงต่ำ

–    รายละเอียดทั่วไปของแผงสวิตช์

–    แผงสวิตช์ ตามลักษณะการติดตั้ง (Switchboard Installations)

–    แผงสวิตช์ ตามมาตรฐานการทดสอบ (Switchboard Test Standards)

–    แผงสวิตช์ ตามการประยุกต์ใช้งาน (Switchboard Applications)

–    ส่วนประกอบที่สำคัญของแผงสวิตช์ (Switchboard Components)

วิทยากร:  คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล

10.30-11.00 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

11.00-12.00 น.        แผงสวิตช์ตามมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2

–    บทนำหัวข้อมาตรฐาน IEC 61439-2 series

–    แนะนำมาตรฐานใหม่ IEC 61439-2 ที่ปลอดภัยกว่า

–    ข้อแตกต่างของมาตรฐานแผงสวิตช์ไฟฟ้าใหม่ – เก่า (IEC 61439-2 vs IEC60439-1)

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.        การออกแบบแผงสวิตช์จาก Single Line Diagram

  • การเผื่อพื้นที่ของห้องไฟฟ้าในส่วนแผงสวิตช์ ตามมาตรฐานของ วสท.

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

14.30-14.45 น.        พักรับประทานน้ำชา – กาแฟ

14.45-16.30 น.        การบำรุงรักษาแผงสวิตช์แรงต่ำ

วิทยากร:  คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล

 

หมายเหตุ:  ð  เวลา 10.30-10.45, 14.45-15.00 น.  พักรับประทานอาหารว่าง – เครื่องดื่ม

ð  หัวข้อและเวลาการบรรยาย อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

คณะวิทยากร

26/6/2564 การอบรมเรื่อง การเลือก การใช้งาน และการทดสอบแผงสวิตช์แรงดันปานกลาง-แรงต่ำ ตามมาตรฐาน IEC รุ่นที่ 1/2564

คณะวิทยากร

  1. คุณพิชิตคเชนทร์ คณีกุล ผู้ตรวจการ การไฟฟ้านครหลวง
  2. คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล กรรมการและเลขานุการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วสท.

 

วันที่จัด

26/06/2021

สถานที่จัด

ชั้น 4 อาคาร วสท. (สอนออนไลน์

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติของผู้เข้าอบรมร่วมอบรม  

วิศวกรไฟฟ้าส่วนงานออกแบบ งานที่ปรึกษา ผู้เกี่ยวข้องในการจัดทำมาตรฐานฯ งานติดตั้ง งานซ่อมบำรุง
เจ้าของกิจการ ผู้ควบคุมดูแลอาคารฯ วิศวกรประจำอาคาร วิศวกรประจำโรงงาน
ช่างเทคนิคไฟฟ้า ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน อบต. อบจ.
ผู้สนใจที่มีความรู้พื้นฐานทางไฟฟ้า วิศวกรโยธา วิศวกรเครื่องกล วิศวกรอุตสาหการ จป. เป็นต้น

จำนวนที่รับ

100 คน (จำนวนที่ว่าง 100 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 18 มิ.ย. 64
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

MDB-new-1-Day-Online-edit1.pdf