รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง

การออกแบบ ติดตั้ง และการบำรุงรักษาระบบ Solar Rooftop

ตามมาตรฐาน วสท.

รุ่นที่ 1/2566:  วันที่ 26-27 พฤษภาคม 2566 (วันศุกร์-วันเสาร์)

ณ ห้องแกรนบอลรูม ชั้น 2 โรงแรม เอส รัชดา เลเซอร์

(S Ratchada Leisure Hotel)

จัดโดย  คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทางสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงจัดทำมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย: ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษา Solar Rooftop อย่างถูกต้อง เหมาะสม และมีความปลอดภัย เนื่องจากปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านนี้ได้ถูกพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทาง วสท. จึงจัดอบรม เรื่อง “แนวทางการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar  Rooftop อย่างปลอดภัยและคุ้มค่า” แก่สมาชิกและผู้ที่สนใจ เพื่อให้ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Solar Rooftop ทั้งในเรื่องของเทคโนโลยีที่ใช้ ในการออกแบบ ติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ Solar PV Rooftop อย่างถูกต้อง ปลอดภัยและคุ้มค่า รวมถึงสามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบไฟฟ้าของการไฟฟ้าได้อย่างถูกต้อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เข้าอบรมจะนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้และพัฒนาให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

กำหนดการ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

09.00-12.00 น.        ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีและส่วนประกอบระบบ

–   PV Module and Technology

–   PV Inverter

โดย   ผศ.ดร.อนวัช  แสงสว่าง

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 น.        ประเด็นด้านความปลอดภัย (วิศวกรรมและความปลอดภัย)

–   การป้องกันการเกิดไฟดูด (electric shock)

–   การป้องกันความผิดพร่องลงดิน

–   การป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าและแรงดันเกิน

โดย    คุณสุจิ  คอประเสริฐศักดิ์

15.15-16.00 น.        Power System Design

–   Configuration

–   DC and AC Cable Wiring

–   Electric Tariffs

โดย   ดร.สมบัติ วนิชประภา

 

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

09.00-10.30 น.        การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • PV System Design

–       Energy Calculation

โดย   น.ต.บัญญัติ  เลิศบุษศราคาม ร.น.

10.45-12.00 น.        การดูแลบำรุงรักษาระบบภายหลังการติดตั้ง

โดย   คุณอรรถพงศ์ เจริญพล

13.00-16.00 น.        ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS)

–   Hybrid inverter

–   BESS and PV System Design

โดย   คุณเกษียร สุขีโมกข์

 

 

หมายเหตุ :              พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น., 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566

09.00-12.00 น.        ระบบผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ เทคโนโลยีและส่วนประกอบระบบ

–   PV Module and Technology

–   PV Inverter

โดย   ผศ.ดร.อนวัช  แสงสว่าง

12.00-13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13:00-15:00 น.        ประเด็นด้านความปลอดภัย (วิศวกรรมและความปลอดภัย)

–   การป้องกันการเกิดไฟดูด (electric shock)

–   การป้องกันความผิดพร่องลงดิน

–   การป้องกันผลกระทบจากฟ้าผ่าและแรงดันเกิน

โดย    คุณสุจิ  คอประเสริฐศักดิ์

15.15-16.00 น.        Power System Design

–   Configuration

–   DC and AC Cable Wiring

–   Electric Tariffs

โดย   ดร.สมบัติ วนิชประภา

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566

09.00-10.30 น.        การออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

  • PV System Design

–       Energy Calculation

โดย   น.ต.บัญญัติ  เลิศบุษศราคาม ร.น.

10.45-12.00 น.        การดูแลบำรุงรักษาระบบภายหลังการติดตั้ง

โดย   คุณอรรถพงศ์ เจริญพล

13.00-16.00 น.        ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ (Battery Energy Storage System: BESS)

–   Hybrid inverter

–   BESS and PV System Design

โดย   คุณเกษียร สุขีโมกข์

 

 

หมายเหตุ :              พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.45 น., 14.30-14.45 น.

พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

วันที่จัด

26/05/2023

สถานที่จัด

โรงแรม เอส รัชดาเลเซอร์ (S Ratchada Leisure Hotel) ถนนเทียมร่วมมิตร เขตห้วยขวาง

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานระบบ Solar Rooftop

จำนวนที่รับ

150 คน (จำนวนที่ว่าง 150 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 12 พ.ค. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นพมาศ ปิ่นสุวรรณ

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Solar-Rooftop-No.1-2566.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร