รหัสอบรม:

การอบรมเชิงวิชาการด้านวิศวกรรมสำรวจเพื่องานวิศวกรรม

หลักสูตร “รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS”

ระหว่างวันที่ 26-27 พฤศจิกายน 2563  ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท. เวลา 9.00-17.00 น.

จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

หลักการและเหตุผล

เครื่องรับสัญญาณหาตำแหน่งดาวเทียม GPS (Global Positioning System)/GNSS (Global Navigation Satellite System)  ได้เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างมากในงานหลายๆด้านทั้งของประเทศไทยและทั่วโลก อาทิเช่น งานวิศวกรรมการก่อสร้าง แผนที่ ผังเมือง เหมืองแร่ การรังวัดที่ดินและตลอดจน อาศยานไร้คนขับสำหรับงานแผนที่ขนาดใหญ่ เป็นต้นไป โดยเฉพาะในงานวิศวกรรมการก่อสร้างทั้งขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ เริ่มนำการรังวัดดาวเทียมมาใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ทั้งนี้ วสท.จึงเล็งเห็นถึงปัญหาและความจำเป็นในการเผยแพร่ความรู้ให้กับวิศวกรและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงานด้านต่างๆ ดังกล่าว ที่กำลังประสบปัญหาการใช้งานการหาตำแหน่งด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียมระบบ GPS/GNSS จึงได้จัดอบรมหลักสูตร รู้ใช้ เข้าใจ เรื่อง GPS/GNSS ให้กับวิศวกรและผู้ที่สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ในเรื่องการรังวัดดาวเทียม

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
26 พ.ย. 2563

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             บทนำ ระบบดาวเทียม GPS/GNSS

ระบบพิกัดสำหรับดาวเทียม GNSS ในประเทศไทย

รูปแบบข้อมูลมาตรฐานของดาวเทียม GNSS

หลักการหาตำแหน่งด้วยดาวเทียม GNSS

ค่าคลาดเคลื่อนในข้อมูลดาวเทียม GNSS

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             เทคนิคการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.             การวางแผนงานการรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS

การประมวลผลข้อมูลดาวเทียม GNSS

15.30 – 15.45 น.              พักรับประทานอาหารกลางวัน

15.45 – 17.00 น.             การควบคุมคุณภาพสำหรับงานรังวัดดาวเทียม GNSS

การหาค่าระดับด้วยดาวเทียม GNSS

การรังวัดด้วยดาวเทียม GNSS ในงานวิศวกรรม

27 พ.ย.2563

08.30 – 09.00 น.             ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.             ฝึกปฏิบัติ การใช้เครื่องรับแบบนำหนใน Smart phone

10.30 – 10.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.             ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี Static

12.00 – 13.00 น.             พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.30 น.             ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี RTK

15.30 – 15.45 น.             พักรับประทานอาหารว่าง

15.45 – 17.00 น.             ฝึกปฏิบัติ การรังวัดในสนามด้วยวิธี RTK GNSS NETWORK

ฝึกปฏิบัติ การประมวลผลภายหลังข้อมูลดาวเทียม GNSS ด้วยซอฟต์แวร์รหัสเปิด

คณะวิทยากร

ดร.ธีทัต เจริญกาลัญญูตา 

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ จุฬาลงกรณืมหาวิทยาลัย

นายสำเนียง สุตระ

 บริษัท ท็อปคอน อินสทรูเม้น (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่จัด

26/11/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.ผู้ออกแบบ
2.ผู้รับเหมา
3.วิศวกร
4.ผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 25 พ.ย. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมสำรวจ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 520
โทรสาร. 02-184-4662
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-GPS-GNSS-2563.pdf กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร