รหัสอบรม:

หลักสูตรการอบรมออนไลน์เรื่อง
“วิศวกรรมฐานรากฉบับรากฐานพร้อมข้อเสนอแนะแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร” รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 27-28 พฤศจิกายน พ.ศ.2564
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมการอบรมได้ที่ https://forms.gle/RppM694EomdyRG2i6

หรือสแกน  

หลักการและเหตุผล
ฐานรากเป็นโครงสร้างที่สำคัญที่สุดเพื่อรองรับโครงสร้างทางวิศวกรรม ถึงแม้โครงสร้างเบื้องบนจะมีรูปลักษณ์ที่งดงามเพียงใดแต่มีระบบฐานรากที่ไม่มั่นคงอาจเกิดการพิบัติ นำมาซึ่งความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในทางตรงกันข้ามหากระบบฐานรากมีความแข็งแรง แม้โครงสร้างเบื้องบนได้รับความเสียหาย ย่อมสามารถปรับปรุงแก้ไขได้โดยไม่สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากนัก ดังนั้นวิศวกรจึงจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจสมบัติของดินฐานราก วิธีการทดสอบระบบฐานราก วิธีการคำนวณ และการทดสอบความสามารถในการรับกำลังอย่างถ่องแท้ งานโครงสร้างใต้ดินและระบบค้ำยันงานขุด นับโครงสร้างที่มีความสำคัญในปัจจุบันเนื่องจากที่ดินมีราคาแพง จึงมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ให้เกิดความคุ้มค่า การสร้างอาคารจอดรถใต้ดิน สถานีรถไฟฟ้าใต้ดิน นิยมใช้โครงสร้างใต้ดินจำพวกไดอะแฟรมวอลล์ รวมกับระบบฐากรากเสาเข็ม ซึ่งวิศวกรโยธาทุกคนควรมีความรู้และความเข้าใจพื้นฐานในการออกแบบและตรวจสอบระบบโครงสร้างใต้ดินจำพวกนี้

หลักสูตรอบรมนี้จัดทำเพื่อทบทวนความรู้และแนะนำแนวทางในการออกแบบ การทดสอบที่จำเป็น และที่สำคัญเป็นการให้ข้อเสนอแนะความรู้ด้านวิศวกรรมฐานรากแก่ผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกรโยธาให้มีความพร้อมมากที่สุด

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรโยธาและผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะสามัญวิศวกรโยธา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 12.00 น. หัวข้อ “ระบบฐานรากตื้น”
การทดสอบดินสำหรับการออกแบบฐานรากตื้น
* การทดสอบ Field Vane Shear, FVT
* การทดสอบ Cone Penetration Test, CPT
* การทดสอบ Standard Penetration Test, SPT
การออกแบบฐานรากตื้น
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. หัวข้อ “ระบบกำแพงกันดิน”
แรงดันดินด้านข้าง
หลักการออกแบบกำแพงกันดิน
การออกแบบ Diaphragm wall
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

09.00 – 12.00 น. หัวข้อ “ระบบฐานรากเสาเข็ม”
การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง
การใช้ข้อมูลดินเพื่อการออกแบบเสาเข็ม
การทดสอบเสาเข็ม
* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มตอก
* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มเจาะทั้งระบบแห้งและระบบเปียก
* การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มด้วยวิธี Dynamic
* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Static
* การทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มด้วยวิธี Ultra sonic test
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. หัวข้อ “ระบบเสาเข็มพืด (Sheet Pile)”
การออกแบบระบบค้ำยันงานขุด
การแก้ปัญหาการอูดขึ้น (Heave) ของดินด้วย Cement Column
ข้อเสนอแนะในด้านวิศวกรรมฐานราก สำหรับผู้เตรียมตัวเป็นสามัญวิศวกร
วิทยากรโดย ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล มีผล

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

27/11/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ
โทร 0-21844600-9 ต่อ 510
Email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-วิศวกรรมฐานราก-รุ่น3-online.pdf