รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen

สำหรับโครงสร้างต้านทานแผ่นดินไหว รุ่นที่ 5 (ยกเลิก)

วันที่ 26-27 พฤศจิกายน  พ.ศ.2562  (อังคาร-พุธ)

เวลา 09.00 – 17.00 น.  ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology) ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจำลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ midas nGen จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้การสร้างแบบจำลองที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถทำงานพร้อมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสร้างแบบจำลองจาก แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทำงานของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่งแบบจำลอง 3 มิติ ไปทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้

โปรแกรม midas Gen & Design Plus เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป และที่สำคัญสามารถนำมาวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างเพื่อต้านทานแผ่นดินไหวของอาคาร

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอนวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

 

ประเภทสมาชิก ชำระก่อนวันที่ 15 พ.ย. 62 ชำระหลังวันที่ 15 พ.ย. 62
r สมาชิก วสท. เท่านั้น 5,500 /ท่าน 6,000 /ท่าน
r พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ/บุคคลทั่วไป 6,500 /ท่าน            7,000 / ท่าน

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
เนื้อหาการบรรยาย
บทที่ 1 ออกแบบโครงสร้างทั้งระบบ อาคาร 50 ชั้น  
midas nGen
1 การโมเดลอาคารสูง 50 ชั้น ด้วย Tracking file (แบบร่างเบื้องต้น)
2 การวิเคราะห์ แรงลม, แผ่นดินไหว
3 ออกแบบ โครงสร้าง เสา คาน พื้น และ ฐานราก
4 สร้างรายการคำนวณ และ แบบสำหรับการก่อสร้าง
5 ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สำหรับทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง)
 

midas Gen & Design Plus / RC

1 ออกแบบ Column (General)
2 ออกแบบ Shear Wall (Combined)
3 ออกแบบ Footing
4 ออกแบบ Footing (Combined)
5 ออกแบบ Corbel/Bracket
6 ออกแบบ Retaining Wall
midas Gen & Design Plus / Steel
1 ออกแบบ Base Plate
2 ออกแบบ Bolt Connection
midas Gen & Design Plus / SRC
1 ออกแบบ Steel Deck
บทที่ 2 การวิเคราะห์ แรงลม และแผ่นดินไหว
1 สร้างไดอะแฟรม
2 พิจารณาแรงลม
3 พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีแรงสถิตเทียบเท่า (Equivalent Static Force Procedure)
4 พิจารณาต้านทานแผ่นดินไหว ด้วยวิธีพลศาสตร์ (Dynamic Method)

–          Response Spectrum

บทที่ 3 ตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง Story
1 กำหนดคุณสมบัติหนาตัดแตกราว (Section Stiffness Scale Factor)
2 การคํานวณคาสัมประสิทธิ์เสถียรภาพ

–          Stability Coefficient

–          การพิจารณาผลของ P-Delta

3 การตรวจสอบการเคลื่อนตัวสัมพัทธระหวางชั้น

–          Story Drift

4 ตรวจสอบคาการเคลื่อนที่ทางดานขาง

–          Story Displacement

5 ตรวจสอบ etc.

–          Story Shear (Response Spectrum Analysis)

–          Story Shear (Time History Analysis)

–          Story Mode Shape

–          Story Eccentricity

6 พิจารณาแรงเฉือนที่มากระทำกับโครงสร้าง

–          Story Shear Force Ratio

7 พิจารณาโมเมนต์บิดที่มากระทำกับโครงสร้าง

–          Torsion Amplification Factor

8 กำหนดมาตรฐานในการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้าง

–          Irregularity Check Parameter

9 ตรวจสอบโมเมนต์พลิกคว่ำ

 

–          Overturning Moment (M Action)

–          Story Axial Force Sum (M Reaction)

10 ตรวจสอบโมเมนต์บิด

–          Torsional Irregularity Check

11 ตรวจสอบแรงเฉือน

–          Stiffness Irregularity Check (Soft Story)

–          Capacity Irregularity Check (Weak Story)

   
บทที่ 4 วิเคราะห์ และออกแบบขั้นสูง
1 Coupled Walls and Coupling Beams
3 RC Strong Column-Weak Beam

คณะวิทยากร

อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมดาสทีม จำกัด

วิศวกรโครงสร้างและออกแบบ  อาจารย์พิเศษหลายสถาบัน

วันที่จัด

26/11/2019

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 15 พ.ย. 62
สมาชิก วสท บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร