รหัสอบรม:

Substation Equipment and Protective Relaying  รุ่นที่ 2

วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2565 (วันอังคาร-พุธ)

ณ โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ห้องรัชดาบอลรูม ชั้น 6

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

ลงทะเบียน คลิกที่นี่ 

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันสถานีไฟฟ้าแรงสูงนอกจากจะมีการติดตั้งใช้งานในระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าทั้ง 3 แห่งของประเทศไทยแล้ว ในภาคโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ใช้ไฟมากจะมีสถานีไฟฟ้าแรงสูงเป็นของโรงงานเองด้วย ดังนั้น ความรู้ในการติดตั้งและใช้งานอุปกรณ์ต่างๆในสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่อบุคลากรที่รับผิดชอบของโรงงานจึงมีความจำเป็นอย่างมาก วสท.จึงได้มีการจัดอบรมเรื่อง Substation Equipment and Protective Relaying เพื่อเป็นการส่งเสริมให้วิศวกรไฟฟ้า ได้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับระบบการจ่ายไฟของการไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ติดตั้งใช้งานในสถานีไฟฟ้าและระบบป้องกันไฟฟ้ากำลัง เพื่อสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทราบถึงเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคต ตลอดจนเกิดความปลอดภัยต่อชีวิตในการทำงาน โดยเนื้อหาจะเน้นถึงพื้นฐานความรู้ของอุปกรณ์และหน้าที่การทำงานของอุปกรณ์แต่ละชนิด รวมฟังก์ชันการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆเมื่อมีเหตุการณ์ไม่ปรกติเกิดขึ้นในระบบการจ่ายไฟ

 

วิทยากร

Ø    นายนรินทร์ พงษ์ประพันธ์  ผู้อำนวยการกองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ø    นายวีรภัทร เสนวิรัช  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบป้องกัน กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

กำหนดการ

 

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.30-09.00 น.          ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ Type of Substation

¶ High Voltage Switchgear

¶ Medium Voltage Switchgear

¶ AC/DC Board, Battery charger & Battery

¶ Power Cable & Termination kit

¶ Substation Control & Protection

¶ Substation Automation

¶ Power Transformer

¶ Substation Monitoring System & Digital fault Recorder

¶ Substation to SCADA, Micro Grid, Cloud Control & Protection, Smart Grid

¶ Substation Building Automation System

 

 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ Protective Relay Technology

¶ Busbar Protection

¶ Transformer Protection

¶ Line Protection

¶ Feeder Protection

¶ Capacitor Protection

¶ Motor Protection

¶ Adaptive Protection

¶ Wide Area Protection

¶ Fault Calculation and Relay Service Setting

 

F พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

F พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565

เวลา 08.30-09.00 น.         ลงทะเบียน

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ Type of Substation

¶ High Voltage Switchgear

¶ Medium Voltage Switchgear

¶ AC/DC Board, Battery charger & Battery

¶ Power Cable & Termination kit

¶ Substation Control & Protection

¶ Substation Automation

¶ Power Transformer

¶ Substation Monitoring System & Digital fault Recorder

¶ Substation to SCADA, Micro Grid, Cloud Control & Protection, Smart Grid

¶ Substation Building Automation System

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565

เวลา 09.00-16.00 น.          บรรยาย

¶ Protective Relay Technology

¶ Busbar Protection

¶ Transformer Protection

¶ Line Protection

¶ Feeder Protection

¶ Capacitor Protection

¶ Motor Protection

¶ Adaptive Protection

¶ Wide Area Protection

¶ Fault Calculation and Relay Service Setting

 

F พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30-10.15 น. และ 14.30-14.45 น.

F พักรับประทานอาหารกลางวันเวลา 12.00-13.00 น.

คณะวิทยากร

26-27/07/2565 Substation Equipment and Protective Relaying รุ่นที่ 2

วิทยากร

Ø    นายนรินทร์ พงษ์ประพันธ์  ผู้อำนวยการกองก่อสร้างสถานีไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ø    นายวีรภัทร เสนวิรัช  หัวหน้าแผนกวิศวกรรมระบบป้องกัน กองอุปกรณ์ป้องกันและรีเลย์ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

 

วันที่จัด

26/07/2022

สถานที่จัด

โรงแรม เอส ซี ปาร์ค

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

70 คน (จำนวนที่ว่าง 70 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 05 ก.ค. 65
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนพมาศ

รายละเอียดและใบสมัคร

Substation-Equipment-and-Protective-Relaying-2565-รุ่น-2.pdf