รหัสอบรม:

**ปิดรับสมัคร มีผู้สมัครเต็มจำนวน**

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง
การวางแผนงานและบริหารโครงการด้วย Bar Chart และ S-Curve รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่  15 – 16  กรกฎาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(เลื่อนมาจากวันที่ 26-27 มีนาคม 2563)

ผู้เข้าร่วมอบรม จะต้องนำ Notebook มาในวันอบรม
รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น

เนื้อหา
เป็นการอบรมประกอบการปฏิบัติจริงให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนงานด้วยวิธี Bar Chart และ S-Curve ด้วยโปรแกรม Excel

วัตถุประสงค์
เป็นการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะที่จะสามารถวางแผนงานด้วยวิธี Bar Chart และ S-Curve และสามารถนำไปใชในการวางแผนและควบคุมโครงการได้

คุณสมบัติผู้อบรม
วิศวกรทุกสาขา ที่ต้องการวางแผนงานโครงการขั้นพื้นฐาน

วิทยากรโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563

PART 1 การวางแผนโครงการ (Project Planning)

• การทดสอบวัดความรู้เบื้องต้น
• ประเภทของการวางแผนแบบต่างๆ
• ความรู้เบื้องต้นการวางแผนงานแบบ Bar Chart
• การนำ BOQ วางแผน Bar Chart
• การจัดทำ WBS และจัดทำตารางเวลา
• การจัดทำ Activities List และ Bar Chart
• การกระจายปริมาณงานใน Bar Chart
• การคิดร้อยละปริมาณงานตามช่วงเวลาโครงการ

วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

PART 2 การควบคุมโครงการ(Project Controlling)
• ความรู้เบื้องต้นการติดตามโครงการ
• การสร้างเส้น S-Curve แผนงาน
• การสร้างจุดวัดต่างๆ ที่สำคัญ หรือ Milestone
• การระบุความก้าวหน้าลง Bar Chart
• การสร้างเส้น S-Curve ความก้าวหน้า
• การวิเคราะห์ปัญหาด้วย S-Curve
• การจัดทำแผนเร่งรัดหรือปรับแผน
• การทดสอบความรู้หลังอบรม

คณะวิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ยุทธนา เกาะกิ่ง

อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

15/07/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ก.ค. 63
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

07-15-16-Bar-Chart-รุ่น1-เลื่อน.pdf