รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง

โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง midas nGen & Gen            รุ่นที่ 13
วันที่ 15-16 สิงหาคม พ.ศ.2562 (พฤหัส-ศุกร์)
เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลองสารสนเทศอาคาร (Building Information Modeling Technology) ในส่วนของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง มี 2 แนวทาง แนวทางที่คุ้นเคยกันอยู่ในปัจจุบัน คือ “รอ”โมเดล 3 มิติ จากสถาปนิก ซึ่งต้องใช้เวลาในการสร้างแบบจำลอง และการแก้ไข ที่ต้องใช้เวลานาน ดังนั้นการเลือกใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับวิศวกรออกแบบโครงสร้างโดยเฉพาะ midas nGen จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะจะทำให้การสร้างแบบจำลองที่ไม่ต้อง “รอ” เป็นอีก 1 แนวทางที่น่าสนใจ คือสามารถทำงานพร้อมกับสถาปนิก โดยเริ่มงานสร้างแบบจำลองจาก แบบเบื้องต้น (Preliminary) จากนั้นเมื่อกระบวนการทำงานของวิศวกรออกแบบโครงสร้าง เสร็จสมบูรณ์ ก็ยังสามารถส่งแบบจำลอง 3 มิติ ไปทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ได้
โปรแกรม midas Gen เป็นโปรแกรมประเภทวิเคราะห์และออกแบบโครงสร้างจากประเทศเกาหลีใต้ โปรแกรมมีความสามารถสูงเนื่องจากเป็นโปรแกรมคำนวณแบบ 3มิติ สามารถออกแบบได้ทั้งเหล็ก STEEL ,คอนกรีตเสริมเหล็ก RC, และเหล็กกับคอนกรีต SRC ตัวโปรแกรมมีดีไซด์โค้ดมากมายให้เลือกใช้ครอบคลุมทุกทวีป
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เห็นว่า โปรแกรมนี้สามารถนำมาใช้ในการประวิชาชีพในงานก่อสร้างได้ จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในในการใช้โปรแกรม มาสอบวิธีใช้งานโปรมแกรมที่ถูกต้อง เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจหลักการ และแนวทางในการใช้โปรแกรม

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง และ ยกระดับการทำงานให้สามารถทำงานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ

กรุณา!!!
นำ Notebook มาด้วยในวันอบรม
และ Notebook ของท่านต้องเป็น windows เท่านั้น

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
บทที่ 1

ออกแบบโครงสร้างทั้งระบบ อาคาร 8 ชั้น (ระบบเสา-คาน และ Flat Slab)
midas nGen
1. การโมเดลอาคาร 8 ชั้น ด้วยระบบ Tracking file (แบบร่างเบื้องต้น)
2. การวิเคราะห์ แรงลม, แผ่นดินไหว
3. ออกแบบ โครงสร้างคอนกรีต เสา, คาน, คานเจาะรู, พื้น, Flat Slab และ ฐานราก
4. สร้างรายการคำนวณ และ แบบสำหรับการก่อสร้าง
5. ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สำหรับทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง)

บทที่ 2

ออกแบบโครงสร้างโรงงาน
midas nGen
1 การโมเดลโรงงาน ด้วยระบบ Grid Line
2 การวิเคราะห์ แรงลมสำหรับโรงงาน, Open Structure, แผ่นดินไหว
3 ออกแบบ โครงสร้างเหล็ก เสา คาน เหล็กประกอบ และ ฐานราก
4 สร้างรายการคำนวณ และ แบบสำหรับการก่อสร้าง
5 ส่งโมเดล 3D เข้าสู่กระบวนการ BIM (สำหรับทำงานร่วมกับ สถาปนิก และ ผู้รับเหมาก่อสร้าง)

คณะวิทยากร

อาจารย์ ปวริศร์ ศิริพิพัฒกุล

กรรมการผู้จัดการ บริษัทไมดาสทีม จำกัด

วันที่จัด

15/08/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ซ.รามคำแหง39

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร สถาปนิก ผู้ออกแบบ หรือผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพในการใช้โปรแกรมการออกแบบงานก่อสร้าง และ ยกระดับการทำงานให้สามารถทำงานในรูปแบบ ทีม BIM และ ลดข้อขัดแย้งระหว่างวิชาชีพ

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 01 ส.ค. 62
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวรุ่งลาวรรณ แนมสัย
โทร.02-184-4660-9 ต่อ 510
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ร่าง-โปรแกรมวิเคราะห์โครงสร้าง-midas-nGen-midas-Gen.pdf