รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การใช้งานรถแบคโฮอย่างถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 1
(Safe Operation for Hydraulic Excavator)
วันที่ 26 มิถุนายน 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

สมัครอบรม คลิ๊ก

หรือ สแกน QR Code เพื่อสมัครอบรม

หลักการและเหตุผล:

อุตสาหกรรมก่อสร้างและงานในภาคอุตสาหกรรม ได้มีการนำเครื่องจักรมาใช้งาน เพื่ออำนวยความสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และเพิ่มผลผลิตมากขึ้น รถแบคโฮ (Back Hoe) เป็นอีกเครื่องจักรที่ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวาง เนื่องจากเป็นเครื่องจักรที่มีความคล่องตัวสูง สามารถนำไปใช้ได้หลายประเภทงาน เคลื่อนย้ายสะดวก และยังทำให้การทำงานมีความปลอดภัย

การใช้งานรถแบคโฮ จำเป็นที่ผู้ใช้งานจะต้องทราบถึงข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงวิธีการใช้งานให้เกิดความปลอดภัย การตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันก่อนนำเครื่องจักรไปใช้งาน เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับผู้บังคับ (คนขับ) ต้องรู้ข้อห้าม ข้อบังคับต่างๆ รวมถึงขีดจำกัดของเครื่องจักรที่กำลังใช้งาน นหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถตรวจเช็คได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:

  • เพื่อให้ทราบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  • เพื่อให้ทราบวิธีการใช้งานเรถขุดไฮดรอลิคอย่างถูกต้อง
  • เพื่อให้ทราบส่วนประกอบและหลักการทำงานเบื้องต้นของรถขุดไอดรอลิค
  • เพื่อให้เข้าใจหลักการตรวจสอบและบำรุงรักษารถขุดไอดรอลิค
  • เพื่อให้ทราบความปลอดภัยในการใช้และบำรุงรักษารถขุดไอดรอลิค

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
26 มิถุนายน 2564

08:30 – 09:00 น. เข้าระบบ ZOOM
09:00 – 10:30 น.
 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10:30 – 12.00 น.
 รถขุดไฮดรอลิคกับลักษณะงานประเภทต่างๆ
 โครงสร้างส่วนประกอบและอุปกรณ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยของรถขุดไฮดรอลิค
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 ความหมายของสัญญาณเตือนต่างๆ ที่มอนิเตอร์
 การตรวจสอบรถขุดไฮดรอลิคก่อนการใช้งาน
 การใช้อุปกรณ์ทำงานของรถขุดไฮดรอลิคอย่างถูกต้อง
 ความปลอดภัยและข้อควรระวังทั่วไปในการขับรถขุดไฮดรอลิค
 การบำรุงรักษารถขุดไฮดรอลิค
 ถาม – ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และ 14.30-14.45 น.

คณะวิทยากร

อ.สายัณต์ ฉิมประดิษฐ

– ประธานคณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง

– กรรมการสาขาเครื่องกล ในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

– วิศวกรตรวจสอบปั้นจั่น และเครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง

– วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น และเครื่องจักรในงานก่อสร้าง

– กรรมการผู้จัดการ  บริษัท เอเซียอินสเปคชั่น แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด

อ.สำเนา ชูดี
  • ผู้จัดการส่วนอบรม บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด

หลักสูตร การใช้งานรถขุดไฮดรอลิคอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตร การใช้งานรถตักล้อยางอย่างถูกต้องและปลอดภัย

หลักสูตร ความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง รถขุดไฮดรอลิคและรถตักล้อยาง

วันที่จัด

26/06/2021

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้ประกอบการ
- ผู้ใช้งานรถขุดไฮดรอลิค
- วิศวกร
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
- โฟร์แมน หัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- วิทยากรด้านความปลอดภัยเครื่องจักร
- ผู้ที่สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร