รหัสอบรม:

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

หลักสูตร เทคนิคการตรวจสอบอุปกรณ์สำหรับใช้ในการโรยตัวในการทำงานบนที่สูง รุ่นที่ 6

Inspection Technique of Rope Access Equipment for Work at Height

วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

    หลักการและเหตุผล

ในการทำงานบนที่สูงนั้น ส่วนใหญ่อาจจะมีการใช้ เครื่องจักรในการช่วยนำผู้ปฏิบัติงานขึ้นที่สูง แต่ในบางครั้งจะพบว่าไม่สามารถใช้เครื่องจักรได้สะดวก จึงจำเป็นที่จะต้องมีการโรยตัวโดยใช้เชือกและอุปกรณ์ในการนำผู้ปฏิบัติงานเข้าสู่จุดทำงาน ซึ่งในการทำงานดังกล่าวในประเทศไทย ยังขาดการควบคุมดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมทั้งบุคลากรที่เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน ยังไม่มีองค์ความรู้และขาดทักษะในการตรวจสอบอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานดังกล่าว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเผยแพร่ความรู้ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโรยตัวในที่สูง ดังกล่าวอย่างถูกวิธีและให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัย  หากผู้ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมงานมีความรู้ความเข้าใจ จะมีส่วนช่วยในการดูแลอุปกรณ์ต่างๆ และจะช่วยปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน และลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้

    วัตถุประสงค์

  1. เสริมสร้างความรู้มาตรฐานสากลเกี่ยวกับเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว
  2. สร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มศักยภาพในวิธีการตรวจสอบการปฏิบัติงานในที่สูง ที่ต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานโรยตัวเข้าพื้นที่ปฏิบัติงาน
  3. สร้างจิตสำนึกความปลอดภัยในการปฏิบัติงานในที่สูง ที่ต้องมีการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว
  4. เสริมสร้างประสบการณ์ในการตรวจสอบเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

    กลุ่มเป้าหมาย

วิศวกรที่เกี่ยวข้อง l วิทยากรด้านการทำงานบนที่สูง l เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)  l ผู้ควบคุมการทำงานบนที่สูง l ผู้ที่มีความสนใจทั่วไปเกี่ยวกับการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

การลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียน ชำระก่อน

10 มกราคม 2563

ชำระหลัง

10 มกราคม 2563

สมาชิก  วสท., นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) 2,500 บาท 3,000 บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 3,000 บาท   3,500 บาท
บุคคลทั่วไป 3,500 บาท 4,000 บาท

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
16-01-62

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 – 12.00 น. £ ที่มาของงานที่มีการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

£ ชนิดและประเภทของเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

£ มาตรฐานที่นิยมใช้ในการใช้งานเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

£ การพิจารณาพิกัดรับน้ำหนักของเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

£ เทคนิคการผูกเงื่อนเชือกที่จำเป็นต่อการใช้ในการโรยตัว

£ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเชือกในระหว่างการปฏิบัติงาน

£ ข้อควรระวังในการใช้เชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

£ กรณีศึกษาอุบัติเหตุเกี่ยวกับการใช้งานเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.30 น. £ สาธิตเทคนิคการเลือกจุดยึดเกาะและการผูกรัดเชือกเข้ากับจุดยึดเกาะที่ถูกวิธี

£ สาธิตการตรวจสอบเชือกและอุปกรณ์ที่ใช้ในการโรยตัว

£ สาธิตเทคนิคการโรยตัวตามมาตรฐานสากล

£ สาธิตการช่วยเหลือผู้ประสบภัยบนเชือกในระหว่างการปฏิบัติงาน

£ สรุป และ ตอบข้อสงสัย

หมายเหตุ  พักรับประทานอาหารว่างเวลา 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.

คณะวิทยากร

วสันต์ มีสัตย์

กรรมการผู้จัดการ THAI ROPE ACCESS SERVICES CO., LTD.

วิทยากรหลักสูตรการใช้งานเชือก (ROPE ACCESS)

Assessor Working at high and Rescue จาก TPTI (กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ)

Rope Access Technique (U.K.)

วันที่จัด

16/01/2020

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ม.ค. 63
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

RopeAcessSafety-6-16-01-63.pdf