รหัสอบรม:

การอบรมและสอบเรื่อง   ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system)  รุ่นที่ 17

ระหว่างวันที่  19 – 20 พฤษภาคม  2561

ณ  ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย   คณะกรรมการสาขาเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล

ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นเรื่องสำคัญมาก เนื่องจากระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงาน ระบบท่อจึงเปรียบได้กับเส้นเลือดในร่างกายของมนุษย์ ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่สม่ำเสมอ ก็อาจส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา

โดยทั่วไป ระบบท่อที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรมจะประกอบไปด้วยองค์ประกอบพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ได้แก่ เส้นท่อที่เป็นตัวกลางในการขนถ่ายของไหลและสิ่งต่างๆ วาล์วที่ใช้ควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ และปั๊มหรือคอมเพรสเซอร์ที่ใช้ขับของไหลให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นท่อ       ดังนั้นจึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี้ เพราะจะทำให้การออกแบบ การประกอบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้อง ปลอดภัย และประหยัดค่าใช้จ่าย

วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
  2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องระบบท่อไปใช้ในการออกแบบคำนวณระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมได้
  3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.        Øความรู้พื้นฐานและการคำนวณเกี่ยวกับระบบท่อ

แนวคิดเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบท่อ

ความหนืดของของไหล

การสูญเสียความดันในระบบท่อ

กลศาสตร์ของไหล

พฤติกรรมของระบบท่อ

                             Øการออกแบบและวางระบบท่อ

วัสดุท่อและการเลือกใช้งาน

การวางผังระบบท่อ

การวางแนวท่อ

รางรับท่อและส่วนหนุนรับท่อ

การประกอบท่อ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม 2561

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น. ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวาล์วและปั๊ม
หน้าที่ของวาล์ว
ส่วนประกอบของวาล์ว
ลักษณะและการใช้งานของวาล์วประเภทต่างๆ
ลักษณะและการใช้งานของปั๊มประเภทต่างๆ
การตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบท่อ
การตรวจสอบวาล์ว
การตรวจสอบและทดสอบระบบท่อ
การตรวจสอบการรั่วไหล
การบำรุงรักษาระบบท่อ
16.30 น. ทดสอบการอบรม

คณะวิทยากร

การอบรมและสอบเรื่อง ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม (Industrial piping system) รุ่นที่ 17
รองศาสตราจารย์ ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
• ปริญญาโท Manufacturing Engineering
จาก The University of Southern California
• ปริญญาเอก Materials Design and Engineering
จาก The University of Nottingham

ผลงานและประสบการณ์
• อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
• สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
• ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
• ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ
มากกว่า 70 เรื่อง
• ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’ ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’
และ ‘การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ’
• ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการจำนวนมาก

วันที่จัด

19/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

ระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรม-17.pdf