รหัสอบรม:

โครงการสัมมนาเกร็ดความรู้สำหรับการสอบเลื่อนขั้นวิศวกรสามัญ

และกิจกรรคลินิกช่างสัญจร ครั้งที่ 2

วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 08.30-15.00 น.

ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

จัดโดย วสท. สาขาภาคใต้ 2 จังหวัดสงขลา

โดยการสนับสนุนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

——————————————————

วัตถุประสงค์

  1. ให้ความรู้กับวิศวกรได้เตรียมความพร้อมสำหรับการสอบเลื่อนขั้นสามัญ
  2. สนับสนุนกิจกรรมสาขาภาค โดยให้สมาชิกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสาขาภาคอย่างต่อเนื่อง

กำหนดการ

08.00 น.            ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนา

08.30-08.40 น.   กล่าวต้อนรับ

                            โดย รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ ประธาน วสท. สาขาภาคใต้ 2 จังหวัดสงขลา

08.40-12.00 น.   การบรรยาย “เกร็ดความรู้สำหรับการสอบเลื่อนขั้นวิศวกรสามัญ”

                        โดย ดร.ธเนศ  วีระศิริ นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13.30-15.00 น.       กิจกรรมคลินิกช่างสัญจรครั้งที่ 2

                                    – รับสมัครวิศวกรอาสา

                                    – ให้คำปรึกษาทางด้านวิศวกรรม

                        โดย คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการ

คณะวิทยากร

วันที่จัด

30/06/2018

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร/บุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

80 คน (จำนวนที่ว่าง 80 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย วสท. สาขาภาคใต้ 2 จังหวัดสงขลา

โดยการสนับสนุนจาก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณนุช นิกรกิจ

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ_001-1.jpg