รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

ระบบท่อไอน้ำเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเชื่อมโยงระหว่างเครื่องกำเนิดไอน้ำ หรือหม้อไอน้ำ และอุปกรณ์ที่ต้องการไอน้ำ  การลงทุนที่ต้องใช้ไปในการผลิตไอน้ำและการใช้ไอน้ำอาจจะสิ้นเปลืองเกินความจำเป็น นอกจากว่าระบบท่อไอน้ำเป็นไปตามจุดประสงค์ของงานในการส่งไอน้ำให้กับอุปกรณ์ใช้ไอน้ำที่ระดับความดัน และปริมาณที่เหมาะสม โดยที่ได้ไอน้ำแห้งและปราศจากอากาศ   ไอน้ำเป็นเพียงตัวกลางหนึ่งที่ช่วยในการนำความร้อนเท่านั้น  ความร้อนนี้อาจจะได้มาจากน้ำมันเชื้อเพลิง  ถ่านหิน  ไฟฟ้า  ก๊าซ  ไม้ หรือพลังงานนิวเคลียร์  นอกจากตัวกลางจะเป็นไอน้ำแล้ว ก็ยังมี  น้ำร้อน  หรือน้ำมันร้อนก็ได้ที่ถูกใช้เป็นตัวกลาง  ในตัวกลางทั้งสามนี้จะมีใช้กันกว้างขวางที่สุด

วิธีการกำหนดท่อไอน้ำให้พอเหมาะกับอัตราความต้องการไอน้ำ ถ้าท่อมีขนาดเล็กเกินไป  ความดันลดก็จะมากเกินไป  ซึ่งจะมีผลให้อุปกรณ์ได้รับไอน้ำไม่เพียงพอ  ส่วนท่อที่ใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าจะไม่ทำความเสียหายให้กับการทำงานของอุปกรณ์ แต่ค่าใช้จ่ายในการลงทุนจะสูงขึ้น และสิ้นเปลืองพลังงานอันเนื่องมาจากอัตราความร้อนที่สูญเสียไปโดยการแผ่รังสีเพิ่มขึ้นด้วย

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน  ในคณะกรรมการวิชาการสาขาเครื่องกล วสท. เห็นความสำคัญจึงกำหนดจัดหลักสูตรอบรมขึ้นเพื่อให้ วิศวกรผู้ออกแบบ วิศวกรควบคุมงาน วิศวกรอำนวยการติดตั้งและใช้งาน ตลอดจนผู้ที่สนใจ ได้มีความเข้าใจการออกแบบระบบท่อไอน้ำได้อย่างถูกต้อง  และสามารถจัดระบบท่อเพื่อส่งไอน้ำ และนำไอกลั่นตัวกลับมาใช้งานใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
25/11/60

08.15 – 08.50                ลงทะเบียน

08.50 – 09.00                พิธีเปิดการอบรม

09.00 – 10.30                การคำนวณหาขนาดท่อไอน้ำและท่อ condensate

Steam traps ประเภทต่างๆ:

Mechanical traps, Thermostatic traps, Thermodynamic traps

การเลือก Steam traps และการติดตั้งอย่างถูกต้อง การคำนวณ และการตรวจสอบ Steam traps

10.30 – 10.45                รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00                การติดตั้ง Steam Traps อย่างถูกต้อง การคำนวณ และการตรวจสอบ Steam traps (ต่อ)

การประมาณ / คำนวณหาอัตรา condensate

Flash steam และการนำไปใช้งาน

หลักการเดินท่อ Steam และ Condensate

วิทยากรโดย        อาจารย์ปรีชา อาการศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

12.00 – 13.00                รับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30                การคำนวณหา Thermal stresses และ Anchor forces ตามเกณฑ์ของ

A.S.M.E. B31.1 -2001- Power Piping

Stress components ต่าง ๆ ในท่อร้อนที่รับความดันภายใน

Fatigue factors & allowable stresses สำหรับท่อไร้ตะเข็บ

ASTM A53 Grade A&B; ASTM A106 Grade B&C

14.30 – 14.45                รับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00                Tables ต่าง ๆสำหรับช่วยในการคำนวณ Stresses & Anchor forces ใน Expansion loops;

900 loop, Hook Z Shape, Z Shape, U Shape with equal legs, U Shape with unequal legs,

U Shape with no leg, U Shape ชนิด 2 ระนาบ

ตัวอย่างการ Design expansion loops ชนิดต่าง ๆ ตามเกณฑ์ของ A.S.M.E. B31.1

วิทยากรโดย         ผศ.ดร.ปัญญา   ขันธ์สุวรรณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิทยากร

อาจารย์ปรีชา อาการศ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผศ.ดร.ปัญญา ขันธ์สุวรรณ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

วันที่จัด

25/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรและผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

อนุหม้อน้ำ-ท่อไอน้ำ14-25-พย.60.pdf