รหัสอบรม:

โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร”

วัน 25 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล

เนื่องจากปัจจุบันมีข่าวอาคารและสิ่งก่อสร้างวิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีอาคารจำนวนมากได้รับความเสียหาย มีการแตกหัก  เกิดรอยร้าวในผนังและเสา  บางอาคารถึงกับวิบัติทั้งหลัง  ซึ่งเป็นทั้งเกิดจากธรรมชาติและจากการรู้เท่าไม่ถึงการณ์ในการประกอบวิชาชีพ   คณะกรรมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เห็นความสำคัญของเรื่องดังกล่าว จึงได้จัดหลักสูตรนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้วิธีการตรวจสอบสัญญาณของโครงสร้างต่างๆ ได้ด้วยตนเอง เช่น อธิบายให้เห็นลักษณะรอยร้าวต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้กับอาคารและสิ่งก่อสร้างทุกชนิดทุกประเภท  เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจและสามารถปรับปรุงแก้ไขในเบื้องต้นได้อย่างถูกต้องและทันต่อเหตุการณ์ ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้อาคารหรือสิ่งก่อสร้างนั้นๆ

กำหนดการ

คณะวิทยากร

25-26/11/17 โครงการอบรม หลักสูตร “การตรวจสอบรอยร้าวและการซ่อมเสริมกำลังอาคาร”
รองศาสตราจารย์ สิริวัฒน์ ไชยชนะ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการรหัสต้นทุนก่อสร้าง วสท.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติภูมิ รอดสิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

25/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการคอนกรีตและวัสดุ ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการโครงการ วิศวกรรมสถานแห้งประเทศไทยฯ
โทรศัพท์ (02) 184 4600-9 ต่อ 527
email : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

รอยร้าว_25-26พย60.pdf