รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ รุ่นที่ 4
(Corrosion and Corrosion Prevention in Boilers)
ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
********************************************************************

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/FZcDhfG1zsdCXAQS6

**เลื่อนมาจากวันที่ 25-26 มีนาคม 2566**

หลักการและเหตุผล
การกัดกร่อนเป็นการเสื่อมสภาพของโลหะอันเป็นผลจากปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีที่เกิดขึ้นระหว่างโลหะและสิ่งแวดล้อม ทำให้สมบัติทางกลของโลหะลดลง ส่งผลให้ชิ้นส่วนโลหะในเครื่องจักร อุปกรณ์ และโครงสร้าง มีอายุการใช้งานสั้นลงกว่าที่ควรจะเป็น และอาจทำให้มีความเสียหายเกิดขึ้นได้ในระหว่างการใช้งาน นอกจากนี้การกัดกร่อนยังส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐศาสตร์ในหลายประเทศทั่วโลก จากการประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการจัดการเกี่ยวกับการกัดกร่อนของประเทศอุตสาหกรรมทั้งหมดพบว่าอยู่ที่ประมาณ 3-4% ของ GDP ซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1.8 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ
ในปัจจุบัน หม้อไอน้ำ (Boiler) เป็นอุปกรณ์หลักที่สำคัญและมีใช้กันมากในกระบวนการผลิตของโรงงานอุตสาหกรรม การใช้งานหม้อไอน้ำจะเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เนื่องจากสภาวะการใช้งานเกิดขึ้นที่อุณหภูมิสูงและความดันสูง ด้วยเหตุนี้หม้อไอน้ำจึงมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดความเสียหาย ความเสียหายส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำมีสาเหตุหลักมาจากการกัดกร่อน ความเสียหายที่เกิดขึ้นส่งผลต่อค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมหม้อไอน้ำ ดังนั้นความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องการกัดกร่อนจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะช่วยป้องกันและกำจัดปัญหาที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
วสท. เล็งเห็นถึงความสำคัญของการกัดกร่อนที่เกิดขึ้นในหม้อไอน้ำ จึงจัดหลักสูตรนี้เพื่อให้วิศวกร ผู้ออกแบบ นักวิชาการและผู้สนใจทั่วไป ได้มีความเข้าใจในหลักการและวิธีการในเรื่องการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อไอน้ำ เพื่อให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำให้แก่ผู้เข้าร่วมการอบรม
2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และช่วยให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้เรื่องการกัดกร่อน
และการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำไปใช้ในการทำงานได้
3. เพื่อเผยแพร่และถ่ายโอนองค์ความรู้จากวิทยากรไปสู่ผู้เข้าร่วมการอบรม

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
22 เมษายน 2566

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ความรู้พื้นฐานที่จำเป็นในเรื่องการกัดกร่อนและหม้อน้ำ
กลไกการกัดกร่อน
พื้นฐานทางปฏิกิริยาไฟฟ้าเคมีและจลนศาสตร์ของการกัดกร่อน
หลักการทดสอบการกัดกร่อนด้วยวิธีต่าง ๆ
การตรวจสอบและการวิเคราะห์ปัญหาการกัดกร่อน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. หลักการทำงานของหม้อไอน้ำ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการกัดกร่อนในหม้อน้ำ
ลักษณะของการกัดกร่อนชนิดต่าง ๆ ในหม้อน้ำ

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

23 เมษายน 2566

วันที่ 26 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อนในหม้อน้ำ
การกัดกร่อนเนื่องจากความร้อนสูงเกินไป
การกัดกร่อนเนื่องจากการกัดเซาะ
การกัดกร่อนเนื่องจากสภาพความเป็นกรด
การกัดกร่อนเนื่องจากออกซิเจน
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. การกัดกร่อนเนื่องจากขี้เถ้า
การกัดกร่อนเนื่องจากการสูญเสียสภาพโลหะผสม
การแตกหักเนื่องจากความเค้นร่วมกับการกัดกร่อน
การแตกหักเนื่องจากความล้าร่วมกับการกัดกร่อน

หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10.30-10.45 น. และเวลา 14.30-14.45 น.

คณะวิทยากร

รศ.ดร.เสกศักดิ์ อัสวะวิสิทธิ์ชัย

– วศบ. เครื่องกล จาก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผลงานและประสบการณ์
– อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโลหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
– สามัญวิศวกร สาขาเครื่องกล
– ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
– ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในระดับชาติและนานาชาติ มากกว่า 70เรื่อง
– ผู้แต่งหนังสือ ‘การทดสอบแรงดึง’ ‘ทำอย่างไรถึงจะเรียนจบปริญญาโทและเอก’
และ ‘การวิเคราะห์ความเสียหายทางโลหการ’
– ที่ปรึกษาบริษัทเอกชนและหน่วยงานราชการ

วันที่จัด

22/04/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง และบุคคลทั่วไปที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ_การกัดกร่อนหม้อน้ำ_แผ่นพับ-รุ่น-4-2.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร