รหัสอบรม:

อบรมเรื่อง “เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้”

รุ่นที่ 2

ระหว่างวันที่ 25-26 มกราคม 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. 

ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.   PDU 18 หน่วย

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล

ในบรรดาวัสดุก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา ดินเป็นวัสดุทางวิศวกรรมเพียงชนิดเดียวที่เป็นวัสดุธรรมชาติแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นคอนกรีตหรือเหล็ก ดินธรรมชาติมีความแปรปรวนไปตามแหล่งกำเนิด บางชนิดมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีสามารถนำมาใช้งานได้ทันที แต่ดินบางประเภทจำเป็นต้องนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเสียก่อนจึงจะนำมาใช้งาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement Techniques) ในด้านต่างๆ ที่สามัญวิศวกรควรรู้ อาทิ หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน การบดอัดดินแบบพลศาสตร์ การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในแนวดิ่ง การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ำปูน สมอดิน เสาเข็มขนาดเล็ก การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน การใช้สารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน การระบายน้ำออกจากดิน และการเสริมความแข็งแรงของดินด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสาน โดยได้เชื่อมโยงทฤษฎีการปรับปรุงคุณภาพดินและงานปฏิบัติในสนามไว้ด้วยกัน วิทยากรได้นำประสบการณ์ทำงานและงานวิจัยสอดแทรกไว้ในการบรรยายด้วย หลักสูตรเหมาะสำหรับสามัญวิศวกรโยธาผู้สนใจในการออกแบบและก่อสร้างงานดิน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอ้างอิงในการทำงานได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2563

08.30 – 09.00 น.        ลงทะเบียน รับเอกสาร

09.00 – 10.30 น.        หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน

โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ำปูน

โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        การบดอัดแบบพลศาสตร์  โดย  ดร.อิทธิพล มีผล

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.        สมอดิน  โดย ดร.อิทธิพล มีผล

วันอาทิตย์ ที่ 26 มกราคม 2563

09.00 – 10.30 น.        การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง  โดย  ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

10.30 – 10.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น.        การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง โดย  ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

12.00 – 13.00 น.        พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 14.30 น.        เสาเข็มขนาดเล็ก

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล

14.30 – 14.45 น.        พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 16.00 น.     การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน

โดย  ดร.อิทธิพล มีผล

หมายเหตุ :       พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ดร.อิทธิพล มีผล

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

25/01/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธาและผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะสามัญวิศวกรโยธา

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. เท่านั้น บาท บาท
พนักงานรัฐ/วิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

เยาวพา สินพาณิชย์
อีเมล์ [email protected]
โทร 0-21844600-9 ต่อ 520

รายละเอียดและใบสมัคร

01-25-26-การแก้ปัญหาดิน-แผ่นพับ.pdf