รหัสอบรม:

การอบรมหลักสูตร EIT Mini Civil รุ่นที่ 4  

วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics) 

วันที่  11 – 12 กรกฎาคม 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. 

จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ด้านงานก่อสร้าง-ต่อเติม
 2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานทดแทนหรือร่วมกับวิศวกรโยธาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในการก่อสร้าง
 4. เพื่อเพิ่มความมั่นใจและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านวิศวกรรมโยธา
 5. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานด้านก่อสร้าง ตลอดจนนำปัญหาทางวิศวกรรมที่เกิดขึ้นนำมาเป็นหัวข้อในการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้นต่อไป

เนื้อหา

 • ความรู้เบื้องต้นระบบภูมิสารสนเทศศาสตร์ (GIS) เพื่อสนับสนุนงานติดตามโครงสร้างพื้นฐาน
 • รู้จักโปรแกรม ArcGIS เพื่อสนับสนุนงานติดตามโครงสร้างพื้นฐาน
 • การแสดงผลข้อมูล (Displaying Data)
 • การสร้างข้อมูลประเภท Shapefile
 • การทำงานกับตาราง
 • โปรเจคชั่น (Projection)
 • การวิเคราะห์ข้อมูลเวกเตอร์
 • การจัดทำแผนที่พร้อมพิมพ์ (Layout)
 • อื่นๆ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
11-12 ก.ค. 2563

08.30 – 09.00 น.     ลงทะเบียน

09.00 – 16.00 น.    บรรยาย วิชาที่ 1 ภูมิศาสตร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน (Geo-Informatics)

โดย   รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุล

หมายเหตุ :       พักรับประทานอาหารว่าง 10.30 – 10.45 น. และ 14.30 – 14.45 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 12.00 – 13.00 น.

คณะวิทยากร

รศ.ดร.สุเพชร จิรขจรกุลล
 •  รองศาสตราจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีชนบท คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • หัวหน้าศูนย์วิจัย หน่วยวิจัยระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • เป็นผู้ชำนาญการด้านระบบภูมิสารสนเทศ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในด้านการพัฒนาท้องถิ่น หรือ งานวิศวกรรมต่างๆ

วันที่จัด

11/07/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นายช่าง (ปวช./ปวส.)
2. วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
3. บุคลากรทั่วไปที่มีความสนใจ
4. เจ้าของกิจการรับเหมาก่อสร้าง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 10 ก.ค. 63
สมาชิก วสท. / นักศึกษาปริญญาตรี บาท บาท
ข้าราชการ / รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณรุ่งลาวรรณ์
โทร 0-2184-4600 ต่อ510
อีเมลล์ :[email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-EIT-Mini-Civil-4-update.pdf