รหัสอบรม:

สัมมนาเรื่อง
การสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากร เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
(Understanding Each Other for Effective Communication) รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

หลักการและเหตุผล
การสื่อสารนับว่ามีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งในการทำงานทุกองค์กร การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับองค์กรหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นความเข้าใจในสารที่ต้องการจะสื่อ การเรียบเรียงเรื่องราวและการใช้คำที่เข้าใจตรงกัน ตลอดจนบุคลิกลักษณะพื้นฐานที่อาจแตกต่างของทั้งฝ่าย สิ่งต่างๆเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อการสื่อสาร และท้ายสุดส่งผลต่อการทำงานที่อาจบกพร่องผิดพลาดหรือ เกิดความเข้าใจผิดกันจนอาจกลายเป็นปัญหายืดเยื้อต่อไปได้  การสัมมนานี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจ และตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคลที่อาจส่งผลต่อความเข้าใจในการตีความรับรู้ของสารที่ต้องการสื่อ ในขณะเดียวกันจะสะท้อนให้เห็นว่าการสื่อสารเพื่อการมอบหมายงานที่มีประสิทธิภาพมีองค์ประกอบสำคัญอะไรบ้าง นอกจากนี้เนื้อหายังครอบคลุมหลักการแนวคิดเรื่องการจัดการกรณีเมื่อมีข้อขัดแย้ง   การสัมมนานี้ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนา ให้มีโอกาสซักถาม ปฏิสัมพันธ์ และอภิปรายระหว่างกัน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถนำไปเป็นแนวทางการประยุกต์ใช้ในองค์กรได้ต่อไป

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับทราบและเข้าใจหลักการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
2.เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาตระหนักถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล ว่ามีมุมมองหรือความคิดที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งหากปรับตัวเข้าหากัน ก็จะส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
3.เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีการอภิปรายในกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เข้าอบรม และวิทยากร เพื่อให้สามารถประยุกต์ให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรต่อไป

วิทยากรโดย    ดร.สุทธิ ภาษีผล
ที่ปรึกษาอิสระ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

สมัครเข้าร่วมสัมมนาคลิ๊กที่นี้ >> https://forms.gle/VPgLfAmB7eQaqRmz7

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 27 มิถุนายน 2566

8.30-09.00 น.        ลงทะเบียน

09.00-16.00 น.      เริ่มการสัมมนา                                                                                            โครงสร้างหลักสูตร

  • แนวคิดและการสร้างความไว้ใจและความเชื่อมั่น (TRUST)
  • การฟังอย่างตั้งใจ (Active Listening)
  • รูปแบบการสื่อสาร เพื่อการมอบหมายงานให้มีประสิทธิภาพ
  • Workshop
  • ความแตกต่างของบุคคล 4 ประเภทตามหลักการ DISC
  • อภิปรายร่วมกัน/ถาม/ตอบ / สรุป

หมายเหตุ :    10.30 / 14.30 น. พักรับทานอาหารว่าง 15 นาที
                        12.00 น.  พักรับประทานอาหารกลางวัน 

คณะวิทยากร

ดร.สุทธิ ภาษีผล

ที่ปรึกษาอิสระ และอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

27/06/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

•บุคลากรในองค์กร ทุกฝ่าย ทุกแผนกที่ต้องสื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์กัน
•ผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับโครงการงาน (Project Team Member)
•ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

35 คน (จำนวนที่ว่าง 35 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 26 มิ.ย. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ราชการ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม เจ้าหน้าที่ วสท.
โทรศัพท์ 02-184-4600-9 ต่อ 538 E-mail: Chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

รายละเอียดการอบรม-1.pdf