รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง  กลศาสตร์สำหรับงานยก (Mechanic of Lifting) รุ่นที่ 4
วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ.2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

**ยกเลิก**

(เดิมวันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563)

หลักการและเหตุผล:
ตั้งแต่อดีตที่ผ่านงานยก ถือเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมต่างๆ ทั่วโลก ซึ่งการยกโดยมากมักจะเป็นแบบลักษณะแขวนลอยกลางอากาศ สูงจากพื้นหลายเมตร ถึงหลายสิบเมตร และด้วยน้ำหนักตั้งแต่หลายร้อยกิโลกรัม จนถึงหลายร้อยตัน ทำให้การยกมีความเสี่ยงที่จะเกิดความสูญเสียมากทั้งด้านชีวิตและทรัพย์หากเกิดข้อพิพาท ซึ่งอุบัติเหตุส่วนมากเกิดจากการยึดเกาะชิ้นงานที่ขาดความเข้าใจในพื้นฐานของกลศาสตร์การยก ในเรื่องการรับแรง, โมเมนต์, และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือถ้าในกรณีของรถปั้นจั่นที่มักเกิดอุบัติเหตุพลิกคว่ำ หรือ บูมหัก ก็มักเกิดจากการเลือกใช้แผ่นรองขาไม่เหมาะสมกับตัว, ความแข็งแรงของพื้นที่ตั้งรถที่ไม่มีการกระจายน้ำหนักที่ดีพอ และการยกโดยไม่รู้ถึงความสามารถของตัวรถ ทั้งหมดล้วนเป็นปัจจัยของการเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
o เพื่อสามารถคำนวณหาแรงที่กระทำกับสลิง หรืออุปกรณ์การยกได้
o เพื่อสามารถหาผลของแรงที่กระทำกับขายันพื้นในกรณีที่เป็น รถปั้นจั่น
o เพื่อสามารถออกแบบ และตรวจสอบย้อนกลับ การทำแผนการยก
o เพื่อหาแรงลมที่มีผลกระทำต่อชิ้นงานเมื่อลอยสูงในอากาศ
o สามารถคำนวณต้นกำลัง เช่นมอเตอร์ไฟฟ้า หรือเครื่องยนต์เผาไหม้ภายในสำหรับ รอก,ปั้นจั่น,วินช์ และลิฟต์ สำหรับการยกได้

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
-วิศวกรที่เกี่ยวข้อง
-วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงาน
-เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
-ผู้ควบคุมการใช้งานเครน-งานเครื่องกล
-ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครน-งานเครื่องกล
-ช่างเทคนิค นายช่าง ปวช. ปวส., ผู้ที่มีความสนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 22 สิงหาคม 2563

09:00 – 12:00
o คณิตศาสตร์พื้นฐานที่เกี่ยวกับวิศวกรรมการยก
o การหาจุดศูนย์ถ่วงชิ้นงาน
o แรง, ความเค้น(แรงดัน), โมเมนต์ และ ค่าปลอดภัยด้านวิศวกรรมการยก เบื้องต้น
o การหาแรง และโมเมนต์สำรหับการยกใน 2 มิติ
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 o การหาแรง และโมเมนต์สำหรับการยกใน 3 มิติ
o การหาแรงกดที่ขายันพื้นของรถปั้นจั่น
o ต้นกำลังสำหรับงานยก, ลิฟต์ และวินช์
o การแรงลมที่มีผลต่อการยก

** พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.

คณะวิทยากร

นายธราธิป อัมพะลพ

o กรรมการผู้จัดการ บจก.เครนโปรเฟสชั่นนอล
o วศ.บ. เครื่องกล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)
o วิทยากรรับเชิญของ วสท. หลักสูตรออกแบบปั่นจั่น
o อ.พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)
o วิทยากรหลักสูตร Mechanic of Lifting จัดโดยชมรม

นายธีรพงค์ มีเงิน

o วิทยากรอิสระ ด้านปั้นจั่น
o วศ.บ.เครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
o อ.พิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์ คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)

วันที่จัด

22/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel : (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538 FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] หรือสมัครออนไลน์ที่ www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร