รหัสอบรม:

โครงการอบรมเรื่อง

เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น ในเครื่องจักรกลหนัก
และเครื่องจักรงานก่อสร้าง รุ่นที่ 2

(Lubrication Technic for Heavy Machineries and Construction Machineries)

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เวลา 09.00-16.00 น.
อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม
Zoom

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/5bqDJX2sLtpZ1TKh9

หลักการและเหตุผล:

75% ของความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรกลที่ใช้สารหล่อลื่นนั้น อันเนื่องมาจากสิ่งสกปรกปนเปื้อนในสารหล่อลื่น, การหล่อลื่นที่ผิดวิธี และการเสื่อมสภาพของสารหล่อลื่นก่อนเวลาอันควร โดยอาจเกิดจากความไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้งของผู้ควบคุมเครื่องจักรกลและการบำรุงรักษาที่ไม่ถูกต้องหรือไม่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เครื่องจักรกลเกิดการหยุดกะทันหัน (Breakdown) ได้

การเลือกน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีให้ถูกต้องเหมาะสมกับเครื่องจักร จึงเป็นสิ่งสำคัญและควรพิจารณาให้เหมาะกับการใช้งาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานของระบบหล่อลื่นของเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งยังรักษาอายุของเครื่องจักรได้ยาวนานขึ้นอีกด้วย ซึ่งในหลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง เพื่อนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานจริง ในการลดต้นทุนการบำรุงรักษา เพิ่มพูนการผลิต และนำมาซึ่งผลกำไรเพิ่มขึ้น

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
– เข้าใจและเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการหล่อลื่นเครื่องจักร
– เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการเลือกใช้น้ำมันหล่อลื่นและจาระบีให้เหมาะสมกับเครื่องจักร
– เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
– เพื่อเพิ่มศักยภาพในการจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร

อัตราค่าลงทะเบียน
(อัตรานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ วสท.ได้รับการยกเว้นภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%)

r      สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี 1,200 บาท
r      ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1,500  บาท
r      บุคคลทั่วไป 1,500  บาท

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
25 กุมภาพันธ์ 2566

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

08:30 – 09:00 น. เข้าระบบ Zoom
09:00 – 12:00 น.
 ความสำคัญของการหล่อลื่น ประเภทและคุณสมบัติของสารหล่อลื่น
 การเลือกใช้น้ำมันไฮดรอลิก, น้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์และน้ำมันระบบส่งกำลัง
 การจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นเครื่องจักร ภาคทฤษฎี
12:00 – 13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 น.
 การวิเคราะห์ผลการทดสอบคุณภาพน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้งานแล้ว
 ประเภทและคุณสมบัติของจาระบี, การเลือกใช้จาระบีกับเครื่องจักรอย่างถูกต้องเหมาะสม
 กรณีศึกษา :การบำรุงรักษาระบบหล่อลื่นที่มีประสิทธิภาพ ภาคทฤษฎี
16:00 – 16:30 น.  ถาม – ตอบข้อสงสัย และทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

อ.กรกช ร่มเย็น

ผู้จัดการฝ่ายวิศวรรม (Engineering Manager) บริษัท เมโทรลูบริคแคนท์ จำกัด

ผ่านการอบรมหลักสูตรวิศวกรที่ปรึกษาน้ำมันหล่อลื่นและจาระบีจาก Shell Lubricants

–  Shell Lube Academy Training and Workshop

–  Lubricants Workshops: Shell Technical Training Failure Diagnosis

and Problem solving

– Hydraulic Tribology Seminar

วันที่จัด

25/02/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

- ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
- วิศวกรซ่อมบำรุง
- ผู้ที่สนใจเรื่องโครงการลดต้นทุนการบำรุงรักษา
- ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง

จำนวนที่รับ

30 คน (จำนวนที่ว่าง 30 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./นศ.ป.ตรี บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการวิศวกรรมเครื่องจักรหนักและเครื่องจักรที่ใช้ในงานก่อสร้าง
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

ติดต่อ คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

25-2-66-เทคนิคการบำรุงรักษางานหล่อลื่น-รุ่น-2-1.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร