รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานของระบบปรับอากาศ รุ่นที่ 2
วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

 


หลักการและเหตุผล
ปัจจุบันระบบปรับอากาศเป็นระบบที่มีความสำคัญในชีวิตประจำวันและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในบ้านเรือน อาคารพาณิชย์ สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ซึ่งระบบปรับอากาศมีสัดส่วนการใช้พลังงานค่อนข้างสูงในกลุ่มของอาคารและในกลุ่มของโรงงานอุตสาหกรรมบางประเภท พลังงานที่ใช้ในระบบปรับอากาศส่วนมากจะเป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นหลัก นอกจากนี้เนื่องจากระบบปรับอากาศยังประกอบไปด้วยส่วนประกอบอื่นๆ อีกมากมาย ได้แก่ เครื่องอัดไอ เครื่องสูบน้ำ เครื่องส่งลมเย็น หอระบายความร้อน ฯลฯ จึงทำให้มาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศจึงมีความหลากหลาย
ดังนั้น การเข้าใจถึงหลักการพื้นฐาน หลักการทำงาน และเทคนิคการตรวจวัดต่างๆ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะสามารถนำมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศมาประยุกต์ใช้ได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการประเมินได้อย่างแม่นยำและใกล้เคียงกับความเป็นจริงเพื่อสามารถทำไปประกอบการตัดสินใจในการดำเนินการปฏิบัติจริงต่อไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบทำความเย็นในการปรับอากาศ อุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด
2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความเข้าใจถึงมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ รวมถึงการประเมินมาตรการต่างๆ ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

ผู้เข้าร่วมสัมมนา
ผู้เข้าร่วมสัมมนาเป็นตัวแทนจากสถานประกอบการและประชาชนทั่วไปที่เคยมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบปรับอากาศ
และสนใจการนำมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศไปประยุกต์ใช้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561

เวลา 09.00 -12.00 น.
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการทำความเย็นและการปรับอากาศ
โดยเน้นหลักการพื้นฐานเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการประหยัดพลังงาน
– การทำงานของอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องระบบปรับอากาศ
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ตรวจวัดที่เกี่ยวข้องกับ
ระบบปรับอากาศ โดยเน้นไปที่หลักการทำงานพื้นฐานและ
ข้อจำกัดต่าง ๆ ของอุปกรณ์

 

เวลา 13.00-16.30 น.
– แนะนำมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ได้แก่ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มประสิทธิภาพของอุปกรณ์ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับใช้เทคโนโลยีใหม่ เป็นต้น
– การประเมินผลประหยัดจากมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ
– แนะนำมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ (ต่อ)
– การประเมินผลประหยัดจากมาตรการประหยัดพลังงานที่เกี่ยวข้องกับระบบปรับอากาศ ให้ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (ต่อ)

คณะวิทยากร

รองศาสตราจารย์ ดร. จิตติน แตงเที่ยง

ประวัติการศึกษา วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.S. Mechanical Engineering University of Washington, Seattle, Washington, USA
Ph.D. Mechanical Engineering The Pennsylvania State University, State College, Pennsylvania, USA
มีประสบการณ์ด้านการทำงานกว่า 15 ปี
ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วันที่จัด

24/11/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุมอาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี โทร 0-2184-4600-09
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-ประสิทธิภาพปรับอากาศ2-1.pdf