รหัสอบรม:

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยี ทำให้มีการเลือกใช้วิธีการ ก่อสร้างและวัสดุก่อสร้างที่หลากหลายให้เป็นไปอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะการก่อสร้างในระบบสำเร็จรูปในปัจจุบัน โครงสร้างเหล็กจึงเป็นการก่อสร้าง ที่สามารถควบคุม คุณภาพทั้งในการผลิตและการก่อสร้าง เพื่อช่วยลดระยะเวลาก่อสร้าง และลดแรงงานในการก่อสร้าง ส่งผลให้ต้นทุน ลดลงตามไปด้วย ซึ่งขั้นตอนพื้นฐานใน ระบบการก่อสร้างสำเร็จรูป นั้นจะประกอบ ไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนการออกแบบ ขั้นตอนการผลิต และขั้นตอนการติดตั้ง  ซึ่งโครงสร้างเหล็กรูปพรรณนั้นเป็นที่นิยมกันมานานมากแล้ว ในประเทศ ไทย โดยมีขบวนการผลิตทั้งแบบ รีดร้อนและรีดเย็น และมีรูปแบบมากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมของ แต่ละงาน อาคารขนาดใหญ่ที่ก่อสร้างด้วยโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย อาทิเช่น

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วสท. จึงถือโอกาสนี้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก” ขึ้น วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ งานประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24/02/2561

08:30-09:00 น.          ลงทะเบียน ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคาร วสท.

09:00-10:30 น.          มาตรฐานวัสดุและการใช้งานโครงสร้างเหล็กในประเทศไทย

บรรยายโดย นายสุทธิสร  สุทธิไชยากุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

10.30-10.45               พักรับประทานอาหารว่าง

10.45-12.15               แนวคิดการออกแบบโครงสร้างเหล็กเพื่อการผลิตและติดตั้ง (Design for

Manufacturing and Assembly)

– ตัวอย่างโครงอาคารเหล็ก preengineered building

– รูปแบบจุดต่อ และแนวคิดการออกแบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ โครงสร้างเหล็ก

โดย คุณณัฐพล    สุทธิธรรม อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

12:15-13:15                พักรับประทานอาหารเที่ยง

13:15-14:45                เทคโนโลยีในการขึ้นรูปโครงสร้างเหล็ก (Fabrication)

– ตัวอย่างการขึ้นรูปโครงอาคารเหล็ก Tolerance เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ

– เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้อง

– การประสานงานกับผู้ออกแบบและผู้ติดตั้งฯลฯ

โดย  คุณชัยพร  ฤทธิเดชกานต์ บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

14:45-15:00                พักรับประทานอาหารว่าง

15:00-16:30                เทคนิคและอุปกรณ์ในการก่อสร้างและตรวจสอบโครงสร้างเหล็ก

– ตัวอย่างโครงการการก่อสร้างโครงอาคารเหล็ก เทคนิคอุปกรณ์ Bolting and     Welding การตรวจสอบและ NDT ต่างๆ ]

โดยคุณสุวัฒน์  เหรียญศิริวรรณ  ที่ปรึกษาอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

25/02/2561

09.00-09.30 น.            แนวคิดการออกแบบอาคารตัวอย่างโครงสร้างเหล็ก

โดย คุณสมจิตร์  เปี่ยมเปรมสุข อุปนายกคนที่ 3 วสท.

09.30-12.00 น.            วิธีการและอุปกรณ์ในการติดตั้งโครงสร้างเหล็ก

โดย คุณกานต์  พงษ์นุ่มกุล บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

12.00-13.00 น.            พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.            ดูงานการประกอบและติดตั้งโครงสร้างเหล็กอาคารตัวอย่าง

โดย ทีมงาน บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

คณะวิทยากร

คณะวิทยากร
นายสุทธิสร สุทธิไชยากุล

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

คุณณัฐพล สุทธิธรรม

อนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

คุณชัยพร ฤทธิเดช

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

คุณสุวัฒน์ เหรียญศิริวรรณ

ที่ปรึกษาอนุกรรมการโครงสร้างเหล็ก วสท.

คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข

อุปนายกคนที่ 3 วสท.

คุณกานต์ พงษ์นุ่มกุล

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

วันที่จัด

24/02/2018

สถานที่จัด

อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรผู้ออกแบบ ช่างติดตั้ง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

อนุกรรมการสาขาวิศวกรรมโครงสร้างเหล็ก วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รุ่งลาวรรณ์ สท้านภพ

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์การประกอบติดตั้งโครงสร้างเหล็ก_2.pdf