รหัสอบรม:

ด้วยสภาวะเศรษฐกิจโลกและปัญหาต่างๆในด้านงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ทางบริหารระดับสูง จึงให้ความสำคัญต่องานวิศวกรรมซ่อมบำรุงเป็นอย่างมาก เพื่อหาแนวทางในการบริหารเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและสามารถลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงลง พร้อมทั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางแผนไว้อีกด้วย

ดังนั้นในหลักสูตรนี้ จึงได้ออกแบบไว้ 12 Module เพื่อเป็นหลักสูตรในการบริหารและการจัดการด้านวิศวกรรมซ่อมบำรุง โดยเฉพาะ

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24/11/60

Module 1.      Maintenance Organization Structure

  • มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรและโครงสร้างขององค์กรให้เหมาะสมรวมถึงเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทำงาน โดยนำดัชนีประสิทธิภาพในการทำงานมาวัดผลด้าน

การประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

–  วัฎจักรของการบำรุงรักษา

–  กรณีศึกษา “ การจัดองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ”

Module 2.      Equipment Database

  • การรวบรวมข้อมูลของเครื่องจักรในโรงงานมาจัดทำเป็น BOM รวมถึงในการ

จัดทำ Inventory  spare part ของเครื่องจักรอีกด้วย

– กรณีศึกษา “ การออกแบบฐานข้อมูล ” สำหรับเครื่องจักรใหม่

Module 3.      CMMS

  • นำ software มาใช้ในการควบคุมระบบการทำงานด้าน maintenance
  • รวบรวมจัดทำรายงานด้านค่าใช้จ่ายของเครื่องจักร
  • จัดทำรูปแบบการวางแผน Master P.M.
  • รายงานการวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักรและนำไปวัดผล

–   กรณีศึกษา “ การวิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 4.      Management Support & Measures of  effectiveness

– มีดัชนีในการวัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรเพื่อนำมาวิเคราะห์และแก้ไขรวมทั้ง

วางแผนการป้องกันเพื่อไม่เกิดความเสียหายขึ้นอีก

–  กรณีศึกษา  “การคำนวณหา ประสิทธิภาพเครื่องจักร  และ OEE

25/11/60

Module 5.      Maintenance Task / Procedure

  • วางแผนในการจัดทำขั้นตอนในการปฏิบัติและซ่อมบำรุงเครื่องจักรโดยใช้ระบบ

ISO 9001 V.2000 เป็นมาตรฐานในการทำงาน และสามารถวัดผลในทางด้านปฏิบัติได้

Module 6.      Maintenance planning scheduling

– มีการวางแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร ( P.M. : weekly / monthly / yearly )

และนำมาวิเคราะห์ในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเครื่องจักร

–  กรณีศึกษา  “การออกแบบ P.M. อย่างมืออาชีพ”

Module 7.      Work control

  • การควบคุมระบบการทำงานในส่วนของงานซ่อมบำรุง และการควบคุมค่าใช้จ่าย

ต่าง ๆ ภายในฝ่ายวิศวกรรมซ่อมบำรุง สามารถนำมาวัดผลในแต่ละเดือน

เพื่อวางมาตรการ ในการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

Module 8.      Personnel skill / Training

– เป็นการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านเทคนิคให้มีความรู้ความสามารถในการ

ทำงานเพิ่มมากขึ้น ในเชิงนโยบายจัดทำเป็นรูปแบบ Multi-skills เพื่อวัดผลเป็น

แบบ Skill –Gap

26/11/60

Module 9.      Shop Store Inventory

– การควบคุมพัสดุคงคลังและอะไหล่อย่างมีประสิทธิภาพในส่วนงานซ่อมบำรุง

และสามารถทำให้กำลังการผลิตเป็นไปตามแผนงานที่วางแผนไว้โดยที่เครื่องจักร

ไม่มี downtime หรือหยุดซ่อมแซมเลย

–  กรณีศึกษา  “ การคำนวณหา ROP & EOQ & ABC Analysis ”

Module 10.     Continuous Improvement

– มี tools หลายตัวในการพัฒนาและนำมาแก้ไขเพื่อปรับปรุงด้านคุณภาพ ,

Productivity , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมเครื่องจักร และด้านเทคนิค เช่น

TPM / TQM / QCC / 5S / ทักษะหัวหน้างาน เป็นต้น

–  กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

–   กรณีศึกษา “นำแนวความคิด  Kaizen มาเพื่อลดค่าใช้จ่าย”

Module 11.     Proactive Maintenance

– คุณภาพในการทำงานด้านการซ่อมบำรุง

– แนวความคิด RCM

–  แนวความคิด Why – Why Analysis

–  กรณีศึกษา  Why – Why Analysis

Module 12.     Lean Maintenance

  • ความสัมพันธ์ระว่าง Lean Manufacturing กับ Lean Maintenance
  • เป้าหมายของ Lean Maintenance

การนำ Lean maintenance มาปรับปรุงและพัฒนาในระยะยาว

คณะวิทยากร

อ.จุมพล เกียรติสุวรรณ์

ผู้จัดการฝ่ายบำรุงรักษา   (Maintenance Manager)

IBM  Storage  Product Thailand

Hitachi  Global  Storage  Technologies  ( Thailand )

วันที่จัด

24/11/2017

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้บริหารด้านอาคาร ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ผู้จัดการแผนก หัวหน้าแผนก และผู้ที่เกี่ยวข้อง

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี

รายละเอียดและใบสมัคร

ME-การบริหารงานซ่อมบำรุง-25-24-26-พย..pdf