รหัสอบรม:

การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground) รุ่นที่ 4

ระหว่างวันที่ 24-26 กรกฎาคม 2562  (วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 ศึกษาและดูงาน)

เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ พาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชาภิเษก

จัดโดย คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

หลักการและเหตุผล :

ปัจจุบันงานทางด้านวิศวกรรมโยธา โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ มีแนวโน้มที่จะมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากมีความจำเป็นในการเตรียมโครงสร้างพื้นฐานสำคัญต่างๆ รวมถึงการวางแผนและ จัดรูปแบบเมืองให้รองรับกับการพัฒนาในอนาคต การก่อสร้างอุโมงค์เพื่อใช้ในงานขนส่งและสาธารณูปโภคต่างๆ อาทิเช่น โครงการรถไฟฟ้าใต้ดิน โครงการอุโมงค์เพื่อการระบายน้ำ โครงการอุโมงค์เพื่อร้อยท่อสายไฟฟ้า โครงการอุโมงค์การส่งน้ำประปา จึงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ การจัดอบรมนี้จึงมีความมุ่งหวังที่จะให้วิศวกรที่ผ่านการอบรม มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำหลักการและทฤษฎีการออกแบบไปใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมถึงยังจะมีความเข้าใจในขั้นตอนการก่อสร้างอุโมงค์และส่วนประกอบอื่นๆ อีกด้วย

หัวข้อบรรยาย

–          ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นดิน

–          การสำรวจและการจัดทำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค

–          การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดิน: Conventional Tunnelling, TBM Tunnelling

–          การออกแบบอุโมงค์ในชั้นดิน

–          การเคลื่อนตัวของดินและผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากงานก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดิน

–          การติดตั้งและตรวจวัดพฤติกรรมงานอุโมงค์ในชั้นดิน

–          การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นงานก่อสร้างสถานีใต้ดิน การก่อสร้าง Cut & Cover Tunnel เป็นต้น

–          การวางแผนงานและดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์

–          กรณีศึกษาและประสบการณ์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

–          การเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างอุโมงค์ชั้นดิน ในเขตกรุงเทพฯ

 

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

08.00-08.30 น.       ลงทะเบียน

8.30-10.00 น.         ความรู้เบื้องต้นอุโมงค์ในชั้นดิน (Introduction to Tunnelling in Soft Ground)

                            วิทยากร รศ.ดร.นพดล เพียรเวช สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

10.00-10.30 น.       พักรับประทานน้ำชากาแฟ และอาหารว่าง

10.30-12.00 น.       การสำรวจและการจัดทำรายงานทางด้านธรณีเทคนิค

(Geotechnical Investigation and Reports)

                            วิทยากร ดร.สหพล  ทิมพงษ์ บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.30 น.       การก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnel Construction in Soft Ground – Conventional & TBM)

  • Conventional Tunnelling(รอเฟิร์ม)

วิทยากร Dr.Harald Wagner ผู้เชี่ยวชาญอิสระ – Thailand Underground & Tunnelling Group

  • TBM Tunnelling

วิทยากร คุณยุทธนา กุลพันธ์ ผู้เชี่ยวชาญอิสระ – Thailand Underground & Tunnelling Group

คุณบรรเจิด  เอมนุช  บริษัท เทอร์ราเทค (ไทยแลนด์) จำกัด

15.30-16.00 น.       พักรับประทานน้ำชากาแฟ และอาหารว่าง

16.00-17.30 น.       การออกแบบอุโมงค์ในชั้นดิน (Design of Tunnel Lining in Soft Ground)

                            วิทยากร ดร.อภิชาติ สระมูล บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเมนท์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562

08.00-10.00 น.       การเคลื่อนตัวของดินและผลกระทบต่อโครงสร้างข้างเคียงจากงานก่อสร้างอุโมงค์ในชั้นดิน

(Ground Response to Tunnelling in Soft Ground)

                            วิทยากร ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

10.00-10.30 น.       พักรับประทานน้ำชากาแฟ และอาหารว่าง

10.30–12.00 น.       การติดตั้งและตรวจวัดพฤติกรรมงานอุโมงค์ในชั้นดิน

(Instrumentation and Monitoring for Tunnelling in Soft Ground)

                            วิทยากร ดร.อรรถกิจ อาสาฬห์ประกิต บริษัท วิศวกรรมธรณีและฐานราก จำกัด (GFE)

12.00-13.00 น.       พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-15.00 น.       การออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่นงานก่อสร้างสถานีใต้ดิน

การก่อสร้าง Cut & Cover Tunnel เป็นต้น

(Design and Construction of Others Structures Related to Tunnel)

                            วิทยากร ดร.ชาญชัย ทรัพย์มณีวงศ์

ผู้เชี่ยวชาญอิสระ – Thailand Underground & Tunnelling Group

15.00-15.30 น.       พักรับประทานน้ำชากาแฟ และอาหารว่าง

15.30-17.30 น.       การวางแผนงานและดำเนินงานโครงการก่อสร้างอุโมงค์

(Construction Methodology and Planning)

                            วิทยากร คุณอุทัย  แย้มไสย และ คุณประเสริฐ  จันทวิบูลย์

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

16.30 – 17.30 น.     กรณีศึกษาและประสบการณ์งานก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย

วิทยากร คุณอุทัย  แย้มไสย และ คุณประเสริฐ  จันทวิบูลย์

บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม

การเข้าเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้ม

ช่วงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย-มีนบุรี

07.30 น.            ออกเดินทางจาก วสท. โดยรถตู้

09.00 น.            พร้อมเพรียงกันที่โครงการก่อสร้างฯ

09.00-10.00 น.   บรรยายภาพรวมและรายละเอียดของโครงการฯ

10.00-12.00 น.   เยี่ยมชมโครงการฯ

12.00-13.00 น.   พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-16.00 น.   เยี่ยมชมโครงการฯ

 

คณะวิทยากร

การอบรมอุโมงค์ในชั้นดิน (Tunnelling in Soft Ground) รุ่นที่ 4

คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

วันที่จัด

24/07/2019

สถานที่จัด

ณ พาโนรามา 1 ชั้น 4 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลดิ์ ถนนรัชาภิเษก

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรออกแบบ, วิศวกรสนาม, วิศวกรควบคุมและบริหารโครงการ

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. , นิสิต/นักศึกษา(ปริญญาตรี) บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการงานก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ (TUTG)
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

น.ส.อารีรัตน์ อยู่คุ้มญาต
โทร.0-2184-4600-9 ต่อ 511
โทรสาร 0-2184-4662 E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

โบว์ชัวร์การอบรมอุโมงค์ชั้นใต้ดิน-รุ่นที่-4.pdf