รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง    Welding Control ตาม  ASME  IX รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่  24 – 25 พฤษภาคม  2561

ณ  ห้องประชุม   อาคาร วสท.

จัดโดย

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ  หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน

ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ร่วมกับ  สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

 

หลักการและเหตุผล

ในสภาวะปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางธุรกิจอย่างสูง หลายต่อหลายบริษัทจึงได้มีการออกแบบงานหรือชิ้นงานที่มีความสลับซับซ้อนเพื่อประสิทธิภาพที่สูงขึ้น แต่ในขณะเดียวกันก็ได้มีความพยายามลดความซับซ้อนในการผลิต จึงได้นำการเชื่อมมาประยุกต์ใช้ เพื่อลดความยุ่งยากในการผลิต

กรรมวิธีการเชื่อม เป็นกรรมวิธีทางความร้อน โดยทำให้ชิ้นส่วนหนึ่งเชื่อมต่อกับอีกชิ้นส่วนหนึ่ง (อาจเป็นโลหะหรืออโลหะ)  ซึ่งเกิดการหลอมละลายจะปรากฏในบริเวณรอยต่อชน  ทำให้หลอมเป็นเนื้อเดียวกัน เกิดการประสานเป็นชิ้นเดียว

ดังนั้น กรรมวิธีการเชื่อมจึงสามารถก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางจุลโครงสร้าง ของวัสดุที่ถูกเชื่อม  และสามารถส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติทางกล  เพื่อที่จะรักษาหรือปรับปรุงคุณสมบัติทางกลให้ตรงกับคุณสมบัติตามการออกแบบ  จึงต้องมีการศึกษาพฤติกรรม ลักษณะของการเชื่อมให้ถูกต้อง  รวมถึงมีการควบคุมและบันทึกค่าตัวแปรสำคัญในการเชื่อม เพื่อป้องกันการเกิดความบกพร่องในการเชื่อม

จุดประสงค์

 1. 1. เพื่อให้บุคลากรที่มีความสนใจทางด้านงานเชื่อม มีความตระหนักและเข้าใจ พฤติกรรมและกลไกที่เกิดในงานเชื่อม
 2. 2. มีความเข้าใจในมาตรฐานการควบคุมงานเชื่อม ตามมาตรฐาน ASME section IX
 3. 3. มีความเข้าใจถึงการเกิดรอยบกพร่อง ชนิดของรอยบกพร่อง เกณฑ์ที่สามารถยอมรับ และไม่สามารถยอมรับได้ ตามมาตรฐาน ASME

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม 2561

08.00 – 08.30  น.                ลงทะเบียน

09.00 – 16.00  น.                 บรรยายหัวข้อเรื่อง

                                      –    Welding Qualification   ASME IX

 • Welding Procedure Specification (WPS)
 • Procedure Qualification Record (PQR)
 • Welder Qualification Test (WQT)

    Weld defect and Discontinuity

–    Welding repair procedure and strengthening

 • Code, Standard and Specification
 • Documentation and MDR controlling
วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561

09.00 – 16.00  น.                บรรยายหัวข้อเรื่อง

 • Typical duties of welding inspectors
 • Joint Design, Terms and Definitions
 • Welding Processes and check list
 • Consumables specification and suitable selections
 • Materials Specification (AWS and ASME spec), Properties and Test method
 • Basic of Welding Metallurgy for inspectors
 • Welding Processes: 5 Common Arc Welding Process

 

คณะวิทยากร

การอบรมเรื่อง Welding Control ตาม ASME IX รุ่นที่ 11
นายสุเมธ เตชาชัยนิรันดร์

–    วศ.บ. เครื่องกล   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

–    ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลีเทค จำกัด (มหาชน)

นายอรรถพร ฆารสมบูรณ์

–     M.Eng Welding Engineering (KMUTT) and B. Mechanical Engineering (KMITL)

–     Certified Welding Inspector

–     Radiographic Testing (RT Level II)

–     Ultrasonic Testing (UT Level II)

–     Boiler and Pressure Vessel design according to PED

–     Atmospheric Tank according to API 650

วันที่จัด

24/05/2018

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ไม่จำกัด

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

สุพรรณีย์ แสนภักดี
โทร 0-2184-4600-9 ต่อ 538
E-mail: [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

05-24-อนุหม้อน้ำ-Welding-Control.pdf