รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การจำลองกระบวนการผลิตภายในโรงงานอุตสาหกรรม
ด้วยโปรแกรม Plant Simulation ขั้นพื้นฐาน รุ่นที่ 1
วันที่ 24-25 มิถุนายน 2566
เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.

สมัครอบรม คลิก https://forms.gle/cMvtA1b46VQdpnW99

**เลื่อนอบรมยังไม่มีกำหนด**

หลักการและเหตุผล
Tecnomatix Plant Simulation เป็นโปรแกรมที่ช่วยในการออกแบบและวางแผนการผลิตหรือเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภายใต้ข้อจำกัดต่างๆ ให้รองรับกับระบบการทำงานแบบอัตโนมัติ การออกแบบโดยการสร้างแบบจำลอง ตั้งแต่การออกแบบโรงงาน การติดตั้งและการจำลองการทำงานภายในโรงงานอุตสาหกรรม การทำงานของพนักงาน และการจำลองการทำงานของหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติอื่นๆ อย่างละเอียด ผู้อบรมเข้าใจถึงภาพรวมของโปรแกรม Plant Simulation การใช้เครื่องมือในโปรแกรมเพื่อสร้างแบบจำลองสถานการณ์เสมือนจริงทั้งแบบ 2 และ 3 มิติ ทำให้เพิ่มความเข้าใจในการวางแผนและออกแบบกระบวนการต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม การประยุกต์ใช้งานโปรแกรม รวมทั้งการเลือกแนวทางการปรับปรุงกระบวนการที่มีคอขวด (Bottleneck) การพิจารณาด้านต้นทุน และจำนวนทรัพยากรที่ใช้ในการผลิต เพื่อทำให้กระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพมากที่สุด

วัตถุประสงค์ของการอบรม
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถประยุกต์ใช้งาน Plant Simulation จำลองโมเดล สถานการณ์การของการผลิตได้
2. สามารถประยุกต์ใช้ Plant Simulation วิเคราะห์ปัญหาเพื่อลดความสูญเปล่าในการผลิตได้
3. สามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงได้

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24-25 มิถุนายน 2566

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.
08:30 – 09:00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 16.00 น.
เนื้อหา
1. แนะนำการจำลองกระบวนการผลิต
2. อธิบาย Software เครื่องมือและหน้าต่างคำสั่งสำหรับการสร้างแบบจำลอง (Model)
*3. สร้างกระบวนการจำลองอย่างง่าย 2 มิติ และ 3 มิติ
*4. เรียนรู้และเซ็ตค่าพารามิเตอร์เครื่องจักร/การจ่ายงาน
สำหรับ 1 สายการผลิตหรือหลายสายการผลิตร่วมกัน
*5. คำนวณจำนวนชิ้นงานรอประกอบในสายการผลิต
*6. ออกแบบคำนวณการผลิตในสายพานลำเลียง
*7. จำลองกระบวนการประกอบและถอดแยกชิ้นงานในสายการผลิต
*8. จำลองกระบวนการที่มีคนทำงานและงานซ่อมบำรุง
*9. จำลองกระบวนการขนส่งด้วยโฟล์ค ลิฟท์
*10. จำลองกระบวนการบัฟเฟอร์และรูปแบบการจัดเก็บ
*11. การวิเคราะห์คอขวดและรายงานในรูปของแผนภูมิต่างๆ
12. การหาค่า Optimization จากการจำลองกระบวนการ
หมายเหตุ * มีการยกตัวอย่าง สร้างแบบจำลองประกอบการฝึกปฏิบัติ
หมายเหตุ : พักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00-13.00 น.
พักรับประทานอาหารว่าง เวลา 10:30 – 10:45 น. และ 14:30-14:45 น.

คณะวิทยากร

ผศ.ดร.สถาพร วังฉาย

– อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
– กรรมการร่วมกันในกลุ่มอุตสาหกรรมสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.วนิดา เหล่ารักษาเกียรติ

– อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

24/06/2023

สถานที่จัด

ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. วิศวกรสาขาอุตสาหการ หรือวิศวกรที่สนใจด้านการประบปรุงกระบวนการ
2. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต หรือออกแบบระบบอัตโนมัติในการผลิต
3. ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบผังโรงงาน สร้างโรงงาน ออกแบบโรงงาน หรือออกแบบขั้นตอนการผลิตสินค้า

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมขนถ่ายวัสดุและโลจิสติกส์
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
โทร 0-2184-4600-09 ต่อ 526
E-mail: saranrat@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร