รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk CFD for Better Building Design

วันที่ 24-25 เมษายน พ.ศ.2566
ณ ห้องอบรม BIM LAB ชั้น 3 อาคาร วสท.

จัดโดย สถาบัน BIM ใน วสท.
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

(** ลงทะเบียนออนไลน์ คลิกที่นี่**)

++++++++++++++++++++++++

หลักการและเหตุผล

Autodesk CFD เป็นซอฟต์แวร์จำลอง คำนวณ และแก้ปัญหาเกี่ยวกับการไหลของของไหล โดยหลักสูตรนี้จะเน้นปัญหาของงานการออกแบบ MEP (mechanical, electrical, and plumbing) สำหรับอาคารต่าง ๆ โดยเนื้อหาจะเริ่มจากการวิเคราะห์สภาพอาคาร การวางแผนการวิเคราะห์ และเทคนิคการวิเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อให้ได้การออกแบบที่ดีที่สุด ท่านจะได้ทดลองการวิเคราะห์การไหล และการแลกเปลี่ยนความร้อน ตลอดจนการนำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์ ทั้งภาพ และตารางข้อมูลการวิเคราะห์อีกด้วย

หลักสูตร Autodesk CFD สำหรับอาคาร หลักสูตรนี้จะอบรมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Autodesk CFD โดยซอฟต์แวร์นี้ทำหน้าที่คำนวณเกี่ยวกับ CFD (computational fluid dynamics) และการใช้เครื่องมือในการจำลองอุณหภูมิ เพื่อทำนายประสิทธิภาพ ปรับปรุงการออกแบบ และวิเคราะห์ดูพฤติกรรมของของไหล โดยในหลักสูตรนี้ผู้เข้าเรียนจะได้ความรู้ และได้ทดลองใช้โปรแกรม ทั้งการตั้งค่า และ การอ่านผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ โดยมีทั้งการไหลภายนอกอาคาร และการไหลภายในอาคาร

Topics Covered

 • Open and navigate the Autodesk CFD environment to conduct flow and thermal  analyses on building models.
 • Use the Model Assessment Toolkit to investigate the suitability of model geometry for analysis, and use Autodesk® Inventor Tools to make required changes to the CAD geometry.
 • Create internal and external fluid volumes.
 • Setup analyses by applying appropriate materials, boundary conditions and mesh settings.
 • Refine mesh to obtain a proper solution.
 • Apply appropriate solver settings to run your analyses and converge to an acceptable solution.
 • Use the visualization tools to compare summary images, summary values, and summary plots of your analyses to compare design and scenario results of an Autodesk CFD analysis.
 • Conduct a final validation of your solution by running through a validation checklist.

วิทยากรโดย   อ.สุธน  สกลสินสง่าพงศ์   

 • ค่าลงทะเบียน                                                  
 •  สมาชิก วสท.      ราคา  5,000  บาท
 • บุคคลทั่วไป        ราคา  5,500  บาท

หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน  เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย     เลขที่  045-2-030261

ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 520  E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24-25 เมษายน 2566

Chapter 1: Getting Started

 • Lesson: Introduction to CFD
 • Lesson: Getting Started in Autodesk CFD
 • Lesson: Autodesk CFD Workflow
 • Lesson: When to use Autodesk CFD

Chapter 2: Geometry

 • Lesson: Geometry Requirements and Tools
 • Lesson: Model Assessment Toolkit
 • Lesson: Surface Wrapping
 • Lesson: Inventor Overview
 • Lesson: Using Devices to Simplify Geometry

Chapter 3: Materials and Devices

 • Lesson: Overview of Materials
 • Lesson: Assigning Materials
 • Lesson: Using Devices

Chapter 4: Boundary Conditions

 • Lesson: Boundary Conditions
 • Lesson: Flow and Thermal Conditions
 • Lesson: Assigning Boundary Conditions

Chapter 5: Meshing

 • Lesson: Meshing Overview
 • Lesson: Automatic Mesh Sizing
 • Lesson: Mesh Refinement
 • Lesson: Manual Mesh Sizing
 • Lesson: Shaded Mesh

Chapter 6: Solver Settings

 • Lesson: Solving a Simulation
 • Lesson: Solving Multiple Designs

Chapter 7: Results Visualization & Interpretation

 • Lesson: Visualizing Your Results
 • Lesson: Global Results
 • Lesson: Planes Result Task
 • Lesson: Traces Result Task
 • Lesson: Iso Surface & Iso Volume Results Tasks
 • Lesson: Wall Calculator Result Task
 • Lesson: Parts Result Task
 • Lesson: Points Result Task
 • Lesson: Decision Center

Chapter 8: Validation Checklist

 • Lesson: Validating Your Simulation

คณะวิทยากร

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Autodesk CFD for Better Building Design
อ.สุธน  สกลสินสง่าพงศ์

Senior Technical Consultants

บริษัท Tech Data Advanced Solutions (Thailand) Ltd.

วันที่จัด

24/04/2023

สถานที่จัด

ห้องประชุม BIM ชั้น 3 อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกรโยธา, นายช่างโยธา, ผู้รับเหมา, นิสิต/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

จำนวนที่รับ

25 คน (จำนวนที่ว่าง 25 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

สถาบัน BIM ใน วสท. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์
Tel: (02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 520
E-mail : yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

ใบสมัคร-Autodesk-CFD-2.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร