รหัสอบรม:

สมัครได้ที่นี่

หรือผ่านลิ้งค์  https://docs.google.com/forms/d/1A76nO0JfwpRdyXLQK2Gu7QqkY8skq2RLzd1LzfrCigQ/edit

การอบรมออนไลน์เรื่อง  เทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดินที่สามัญวิศวกรควรรู้  รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่  26-27 มิถุนายน พ.ศ.2564
ออนไลน์ผ่านระบบ Zoom
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

 

หลักการและเหตุผล
ในบรรดาวัสดุก่อสร้างในงานวิศวกรรมโยธา ดินเป็นวัสดุทางวิศวกรรมเพียงชนิดเดียวที่เป็นวัสดุธรรมชาติแตกต่างจากวัสดุชนิดอื่นที่ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมเช่นคอนกรีตหรือเหล็ก ดินธรรมชาติมีความแปรปรวนไปตามแหล่งกำเนิด บางชนิดมีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีสามารถนำมาใช้งานได้ทันที แต่ดินบางประเภทจำเป็นต้องนำมาปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้นเสียก่อนจึงจะนำมาใช้งาน หลักสูตรนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านเทคนิคการปรับปรุงคุณภาพดิน (Ground Improvement Techniques) ในด้านต่างๆ ที่สามัญวิศวกรควรรู้ อาทิ หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน การบดอัดดินแบบพลศาสตร์ การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในแนวดิ่ง การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ำปูน สมอดิน เสาเข็มขนาดเล็ก การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน การใช้สารผสมเพิ่มเพื่อปรับปรุงคุณภาพดิน การระบายน้ำออกจากดิน และการเสริมความแข็งแรงของดินด้วยระบบรากพืชแบบผสมผสาน โดยได้เชื่อมโยงทฤษฎีการปรับปรุงคุณภาพดินและงานปฏิบัติในสนามไว้ด้วยกัน วิทยากรได้นำประสบการณ์ทำงานและงานวิจัยสอดแทรกไว้ในการบรรยายด้วย หลักสูตรเหมาะสำหรับสามัญวิศวกรโยธาผู้สนใจในการออกแบบและก่อสร้างงานดิน โดยสามารถนำความรู้ไปใช้ประกอบอ้างอิงในการทำงานได้

กลุ่มเป้าหมาย
วิศวกรโยธาและผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะสามัญวิศวกรโยธา2

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2564

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน รับเอกสาร
09.00 – 10.30 น. หลักการปรับปรุงคุณภาพดิน
โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การเสริมความแข็งแรงแก่ดินด้วยวิธีอัดน้ำปูน
โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การบดอัดแบบพลศาสตร์
โดย ดร.อิทธิพล มีผล
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. สลักยึดดิน
โดย ดร.อิทธิพล มีผล

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 25644

09.00 – 10.30 น. การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง
โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. การปรับปรุงดินด้วยการระบายน้ำในทางดิ่ง
โดย ศ.ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. เสาเข็มขนาดเล็ก
โดย ดร.อิทธิพล มีผล
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. การเสริมความแข็งแรงแก่โครงสร้างดิน
โดย ดร.อิทธิพล มีผล

คณะวิทยากร

ศาสตราจารย์ ดร.พานิช วุฒิพฤกษ์

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผศ.ดร.อิทธิพล มีผล

อาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

วันที่จัด

26/06/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ /พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected] , Website : www.eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร