รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์
เรื่อง “ออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธียูนิไฟด์ (Unified Method)”
วันที่ 24-25 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM
จัดโดย คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

หลักการและเหตุผล
การออกแบบโครงสร้างเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงที่ยอมให้ (ALLOWABLE STRESS DESIGN-ASD) มีการใช้กันตั้งแต่ในยุคแรกเริ่มที่มีการใช้โครงสร้างเหล็ก จนถึงในปัจจุบันมีหลักการออกแบบคือ การจำกัดหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในภาวะใช้งานไม่ให้เกินค่าที่ยอมให้ โดยค่าที่ยอมให้จะหาจาการลดค่าหน่วยแรงที่จุดครากหรือที่ภาวะขีดสุดของเหล็กลง โดยอาศัยตัวประกอบความปลอดภัย ในปัจจุบันนี้มาตรฐานได้มีการพัฒนาไปเป็นการออกแบบด้วยวิธีกำลังที่ยอมให้(ALLOWABLE STRENGTH DESIGN-ASD) และวิธีการออกแบบด้วยวิธี Load and Resistance Factor Design (LRFD) ซึ่งมีหลักการออกแบบโดยใช้หลักทางสถิติในการประมาณความไม่แน่นอนของน้ำหนักบรรทุกให้มีเหตุผลสอดคล้องกับน้ำหนักบรรทุกจริงชนิดต่างๆ
คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) จึงกำหนดให้จัดการอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้วิศวกรสามารถเข้าถึงวิธีการออกแบบโครงสร้างเหล็กทั้ง 2 วิธี ได้อย่าง

สมัครเข้าอบรมคลิ๊กที่นี้ >>https://forms.gle/BKip7tF453AKt4qU6

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566

08.15 – 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม
09.00 – 09.30 น. หลักการออกแบบด้วยวิธี Unified Method
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
09.30 – 10.30 น. การออกแบบองค์อาคารรับแรงดึง
บรรยายโดย รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์
10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.15 น. การออกแบบเสาและองค์อาคารรับแรงอัด
บรรยายโดย รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การออกแบบคานและองค์อาคารรับแรงดัด
บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.15 น. การออกแบบคาน-เสา (Beam-Column)
บรรยายโดย รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
16.15 – 16.30 น. ถาม-ตอบ

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม 2566

08.30 – 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM เพื่อเช็คชื่อก่อนเริ่มการอบรม
09.00 – 10.30 น. การออกแบบรอยต่อโครงสร้าง
บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.15 น. การออกแบบจุดต่อโครงสร้าง
บรรยายโดย ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
12.15 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การออกแบบโครงสร้างผสม (Composite Member)
บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นที
14.45 – 16.15 น. การออกแบบโครงสร้างประกอบ (Built-up Member)
บรรยายโดย รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
16.15 – 17.00น. ทำแบบทดสอบหลังการอบรม (หมายเหตุ: หากไม่ทำจะไม่ได้รับวุฒิบัตร)

คณะวิทยากร

รศ.ดร.กิจพัฒน์ ภู่วรวรรณ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์

รศ.ดร.ปิยะ โชติกไกร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

รศ.ดร.อัครวัชร เล่นวารี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผศ.ดร.อภินัติ อัชกุล

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รศ.ดร.สมเกียรติ รุ่งทองใบสุรีย์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วันที่จัด

24/03/2023

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ออกแบบ และผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

50 คน (จำนวนที่ว่าง 50 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่ 20 มี.ค. 66
สมาชิก วสท. บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการสาขาโครงสร้างเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณชฎาพร พงษ์อิ่ม โทรศัพท์ : 02-184-4600-9 ต่อ 538
โทรสาร : 02-184-4662 E-mail : chadaporn.eit@gmail.com

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-Unified-1-66.pdf