รหัสอบรม:

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง

“เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบ อุปกรณ์ยับยั้งการตกในการปฏิบัติงานบนที่สูง” 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

จัดโดย คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

คลิกเพื่อลงทะเบียน

หลักการและเหตุผล

การทำงานที่สูงเป็นการทำงานที่ปัจจุบัน ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาทนแทนการทำงานของคนได้ ซึ่งในประเทศไทยมีการอ้างอิงหลักการทำงานจากหลายมาตรฐาน อาทิ ANSI, EN หรือ จากสถาบันชั้นนำจากหลากหลายประเทศ โดยหลักการทำงานนั้นใกล้เคียงกัน อ้างแต่ต่างกันในเรื่องของ หน่วยการวัด ระยะ และน้ำหนัก สิ่งสำคัญในการทำงานที่สูงนอกจากการประเมินความเสี่ยงของงาน แล้ว คือ เรื่องของการรับแรงของจุดข้องเกี่ยว

กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่ที่มีอันตรายจาการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรับรับวัสดุ พ.ศ. 2564  ข้อ 3 “ในการประกอบ การติดตั้ง การตรวจสอบและการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชัน จากวัสดุกระเด็น ตกหล่น หรือพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรับรับวัสดุ ให้นายจ้างปฎิบัติตามรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานที่ผู้ผลิตกำหนดไว้ หากไม่มีรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานดังกล่าว นายจ้างต้องดำเนินการให้วิศวกรซึ่งได้รับใบอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกรเป็นผู้จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ และคู่มือการใช้งานขึ้นเป็นหนังสือ และต้องมีสำเนาเอกสารดังกล่าวไว้ให้พนักงานตรวจความปลอดภัยตรวจสอบได้”  จึงทำให้มีการจัดอบรมหลักสูตรนี้เพื่อแนะนำแนวทางทดสอบตามมาตรฐานสากล

วัตถุประสงค์

1.  สามารถดำเนินการตรวจสอบ ทดสอบ จุดคล้องเกี่ยว หรือ จุดยึด และสามารถจัดทำเอกสารในการตรวจสอบได้ถูกต้อง

2.  สามารถเลือกใช้จุดยึดหรือจุดคล้องเกี่ยวได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงาน

ค่าลงทะเบียน
ประเภทสมาชิก
  สมาชิก ว.ส.ท.     2,500  บาท / คน
  บุคคลทั่วไป         3,000  บาท / คน  

หมายเหตุ *** การชำระเงินถือเป็นการจองที่นั่งโดยสมบูรณ์ ***

กรุณาโอนเงิน เข้าบัญชีของ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
Ø ธนาคารไทยพาณิชย์  สาขาสภากาชาดไทย              เลขที่ 045-2-03026-1

ติดต่อสอบถาม : คุณเยาวพา  สินพาณิชย์ โทรศัพท์  0-2184-4600 ถึง 9 ต่อ 524

E-mail : yaowapha@eit.or.th

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

08.30 – 09.00 น.         ลงทะเบียน

09.00 – 10.30 น.        พื้นฐานอุปกรณ์ทำงานที่สูงและป้องกันการตกจากที่สูง ตามมาตรฐาน EN

– ประเภทของจุดยึดเกี่ยว EN795:2012

– การเลือกจุดยึดให้เหมาะสมกับหน้าพื้นที่ต่าง ๆ

– อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจุดยึด

10.30 -10.45 น .         รับประทานอาหารว่าง

10.45 – 12.00 น         แนวทางการทดสอบจุดยึด รูปแบบต่าง ๆ 

                   สาธิตการทดสอบ จุดยึดรูปแบบต่าง ๆ

12.00 – 13.00 น.         พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 16.00 น         ฝึกการทดสอบจุดยึด และอุปกรณ์ทำงานที่สูงต่าง ๆ

                   ตัวอย่างการใช้งาน จุดยึดสำหรับการโรยตัว อย่างถูกต้อง

–  การใช้ Back up device

–  การสร้างเงื่อนและจุดยึดโดยเชือก

–  การไต่เชือก/ Ascent

–  การเคลื่อนที่ลง/Descent
–  การสลับเปลี่ยนอุปกรณ์บนเชือก

16.00 – 16.15 น         ถาม – ตอบ

16.15 – 16.30 น         ทำแบบทดสอบ

คณะวิทยากร

“เทคนิคการติดตั้งและตรวจสอบ อุปกรณ์ยับยั้งการตกในการปฏิบัติงานบนที่สูง” 
นายยูซุฟ แก้วขันทอง
  • ผู้เชี่ยวชาญ​ด้านความปลอดภัยในการทำงานที่สูง
  • (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ)

 

นายปรัชญา คงพันธุ์
  • ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด
  • บริษัท เอเซฟ พีพีอี จำกัด

วันที่จัด

24/11/2023

สถานที่จัด

อาคาร วสท. ซอยรามคำแหง 39

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุง
- เจ้าหน้าฝ่ายวิศวกรรม
- วิศวกรผู้ทดสอบ
- ผู้ที่ทำงานตามเงื่อนไขการทำงานที่สง
- ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

60 คน (จำนวนที่ว่าง 60 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมความปลอดภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณเยาวพา สินพาณิชย์ โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 ต่อ 524
E-mail yaowapha@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

หลักสูตรอบรมยับยั้งการตก-24-พ.ย.66.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร