รหัสอบรม:

การอบรมออนไลน์ ฟรี!!

หลักสูตรต่อเนื่อง การเจาะและระเบิดหินในงานวิศวกรรม

Series of Rock Drilling and Blasting in Master Class

เรื่อง สมบัติและการตรวจสอบวัตถุระเบิดในงานระเบิดหิน

  Explosive Properties and Measurement in Rock Blasting

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8:30-12:30 น. ออนไลน์ระบบ Zoom

โดย คณะกรรมการสาขาเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)

หลักการและเหตุผล

การทำเหมืองหินแร่ทั้งการทำเหมืองผิวดินและใต้ดินตลอดจนการสร้างอุโมงค์เพื่อการคมนาคมและชลประทาน มีการใช้วัตถุระเบิดในการทำให้หินแตกหักเพื่อทำให้สามารถขุดตักหินออกจาพื้นที่หน้างานได้ด้วยการใช้วัตถุระเบิดเป็นงานที่มีอันตรายและมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมตลอดจนต้องมีประสิทธิภาพในการทำงานอีกด้วย จึงต้องมีความเข้าใจ การทำงานและสมบัติของผลิตภัณฑ์วัตถุระเบิดที่มีจำหน่ายและใช้ในประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสมบัติวัตถุระเบิด ข้อมูลความปลอดภัย วิธีการตรวจสอบวัตถุระเบิด ที่เป็นแก๊ป แท่งดินระเบิด ปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต ปุ๋ยอิมัลชันเหลว เพื่อควบคุมประสิทธิภาพการใช้งานวัตถุระเบิด ตลอดจนวิธีการใช้งานที่ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้านเสียงดัง และการสั่นสะเทือนของพื้นดิน รวมถึงการแก้ปัญหาวิกฤติที่เกิดระเบิดด้านอีกด้วย

เนื้อหาอบรม

  1. สมบัติและการใช้งานปุ๋ยอิมัลชันเหลว จากโรงงานถึงหลุมเจาะ
  2. สมบัติและการใช้งานปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรตเกาหลี
  3. แผ่นข้อมูลความปลอดภัยของวัสดุ(MSDS) ของแก๊ปไฟฟ้า ปุ๋ยอิมัลชันเหลว และปุ๋ยแอมโมเนียมไนเตรต
  4. การใช้แก๊ปไร้ไฟฟ้าลดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในการระเบิดหิน
  5. การวัดขนาดการกระจายตัวของหินหลังการระเบิดโดยการแปลภาพถ่าย
  6. การวัดความเร็วในการจุดระเบิด (VOD) ของวัตถุระเบิด
  7. ประสบการณ์แก้ปัญหาการระเบิดด้าน (Misfire)

สนใจเข้าร่วมอบรม คลิ๊ก >> https://forms.gle/DxrjBzuh5VGw364a7

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วม คลิ๊ก >>https://bit.ly/3G5OmwC

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24 พฤศจิกายน 2564

08.15 – 08.30 น.             เข้าระบบ ZOOM

08:30 – 08:40 น.             เปิดการอบรม

โดย รศ.ดร.ขวัญชัย  ลีเผ่าพันธุ์ ประธานสาขาเหมืองแร่ โลหการ และปิโตรเลียม วิศวกรรมสถานฯ (วสท.)

08:40 – 08:45 น.             แนะนำ การอบรมหลักสูตรต่อเนื่อง การเจาะและระเบิดหินในงานวิศวกรรม

โดยนายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์ ประธานคณะทำงานสาขาเหมืองแร่

08:45 – 09:10 น.            บรรยายพิเศษ วิศวกรมืออาชีพกับงานระเบิดทางวิศวกรรม

โดยนายณัฐ สุขสงวน ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐานปฏิบัติวิศวกรรมการระเบิดหิน วสท.

09:10 – 11:45 น.            สมบัติและการตรวจสอบวัตถุระเบิดในงานระเบิดหิน

โดยคุณวิชิต ตรียกูล และคุณเสนีย์  ตรียกูล  บริษัทพี. วี. เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด

11:45 – 12:20 น.            ซักถามตอบปัญหา

12:20 – 12:30น.             ปิดการอบรม โดย นายณัฐ สุขสงวน

คณะวิทยากร

นายวิชิต ตรียกูล          

กรรมการผู้จัดการ บริษัทพี. วี. เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด

นายเสนีย์ ตรียกูล    

บริษัทพี. วี. เอส. อินเตอร์เทรด จำกัด

นายสมหวัง วิทยาปัญญานนท์

ประธานอนุกรรมการสาขาเหมืองแร่ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ (วสท.)

นายณัฐ สุขสงวน

ประธานคณะกรรมการประจำมาตรฐาน  มาตรฐานปฏิบัติวิศวกรรมการระเบิดหิน วสท.

วันที่จัด

24/11/2021

สถานที่จัด

ออนไลน์ผ่านระบบZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

สมบัติผู้เข้ารับการอบรม
1.วิศวกรเหมืองแร่ วิศวกรโยธา และวิศวกรชลประทาน
2.ผู้ควบคุมการระเบิดหิน ผู้ประกอบการทำเหมือง
3.ผู้สนใจที่เกี่ยวข้องกับงานระเบิดหิน

จำนวนที่รับ

200 คน (จำนวนที่ว่าง 200 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
ฟรี บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะกรรมการสาขาเหมืองแร่ โลหะการ และปิโตรเลียม

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

นางสาวชฎาพร พงษ์อิ่ม
โทร.02-184-4600-9 ต่อ 538
อีเมลล์ [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

กำหนดการ-สมบัติและการตรวจสอบวัตถุระเบิดในงานระเบิดหิน.pdf