รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
รอยร้าว ปัญหาฐานราก และการแก้ไข  **เลื่อนยังไม่กำหนดวันจัดใหม่**
วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ

 

หลักการและเหตุผล
รอยแตกร้าวของอาคารเป็นตัวบ่งชี้ถึงสภาพปัญหาของอาคารโดยเฉพาะงานทางด้านฐานรากที่เกิดปัญหา ดังนั้น สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ จึงได้จัดอบรม เพื่อให้ความรู้ และวิธีการตรวจสอบรอยร้าว วิเคราะห์หาสาเหตุของรอยร้าว ตลอดจนแนวทางการแก้ไขปัญหา จากวิทยากรผู้ชำนาญการ และมีประสบการณ์มากให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม

กลุ่มเป้าหมาย
 เจ้าของอาคาร
 วิศวกรผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และประสบการณ์ในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาอาคารเก่า
 ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 24 สิงหาคม 2563

08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น. ลักษณะรอยร้าว
แนวทางการวิเคราะห์หาสาเหตุ
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. แนวทางการสำรวจตรวจสอบเกี่ยวกับฐานรากอาคารที่มีปัญหาการทรุดตัว
การแก้ไขอาคารทรุดตัว

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2560 – 2562
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ 2563 – 2565

วันที่จัด

24/08/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

สถาบันวิศวพัฒน์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณวีนา กรุดเงิน
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 527
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร