รหัสอบรม:

โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านหม้อน้ำเรื่อง
การเลือก การใช้งาน และการตรวจสอบ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ
ตาม ASME และ API (Safety Valve for Boiler Safety) รุ่นที่ 7
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564
เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.
จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

(เลื่อนอบรมไม่มีกำหนด)

หลักการและเหตุผล
ในปัจจุบันการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมยังมีอยู่อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้อัตราการเจริญเติบโต อาจจะน้อยลง เมื่อเทียบกับที่หลายๆ ปีที่ผ่านมา โดยส่วนมากในงานอุตสาหกรรมส่วนมาก เราจะคุ้นเคยกับอุปกรณ์ที่มีขนาดให้ เช่น หม้อน้ำ(Boiler) ถังบรรจุก๊าซ (Gas Tank) ภาชนะรับความดัน(Pressure vessel) ถังบรรจุน้ำมัน(Oil storage tank) และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความดัน เป็นต้น แต่ผู้ประกอบการส่วนมาก จะละเลยต่อการเอาใจใส่ในการตรวจสอบและดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัยประเภทลิ้นนิรภัย (Safety valve) เนื่องจากผู้ประกอบการอาจจะยังขาดความรู้และความเข้าใจและอาจรวมถึงไม่ทราบถึงผลกระทบที่ตามมาหากอุปกรณ์ประเภทนี้ไม่ทำงานหรือทำงานไม่ถูกต้อง
ดังนั้น เราจึงต้องมาเรียนรู้กันว่าลิ้นนิรภัยหรือเซฟตี้วาล์ว (Safety valve) ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายความดันส่วนที่เกินจากค่าที่กำหนด จะต้องมีการตรวจสอบและการบำรุงรักษา ที่ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API โดยเฉพาะหม้อน้ำ เพื่อป้องกันความเสียหายอย่างรุนแรงที่จะเกิดขึ้นตามมาและจะทำให้มีการใช้งานเครื่องจักรต่างๆ ได้อย่างปลอดภัยจะต้องทำอย่างไร

วัตถุประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ความเข้าใจถึงการแบ่งประเภท โครงสร้างและหน้าที่ของลิ้นนิรภัย ตลอดจนถึงการเลือกใช้และบำรุงรักษาดูแลลิ้นนิรภัยได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้จะได้ทราบถึงมาตรฐาน วิธีการในการตรวจสอบและหลักเกณฑ์การยอมรับ
ตามมาตรฐานสากล เช่น ASME และ API

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

08.30–09.00 น. ลงทะเบียน
09.00–12.00 น. นิยามที่ต้องทราบและเกี่ยวข้องกับลิ้นนิรภัย
ประเภทและโครงสร้างการเลือกใช้งาน
การเลือกใช้และการบำรุงรักษาของ Safety valve สำหรับหม้อน้ำ
และ Pressure Relieving Devices (PRD)
สำหรับงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
กฎหมายและมาตรฐานสากลสำหรับงานตรวจสอบ เช่นASME และAPI
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. วิธีการตรวจสอบลิ้นนิรภัย
หลักเกณฑ์การยอมรับตามมาตรฐานสากลและรายงานผล
สาเหตุของการเสียหาย และ กรณีศึกษา

คณะวิทยากร

นายกรณเสฏฐ์ ปิติอริยะนันท์

– ผู้จัดการ แผนกตรวจสอบโรงไฟฟ้าและโรงงานผลิต Olefin
ฝ่าย Inspection and Reliability บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)
– ประธานสาขาภาคตะวันออก 2 ของคณะกรรมการอำนวยการ วสท. ประจำปี 2563-2565
– คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
– ประธานคณะทำงานในการประสานงานเรื่องกฎหมายใหม่หม้อน้ำกับทางราชการคลัสเตอร์ปิโตรเคมี (กลุ่มโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมและกลุ่มโรงปิโตรเคมี) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2555 ถึงปัจจุบัน
วุฒิวิศวร สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สภาวิศวกร (วก.830)
วิศวกรตรวจทดสอบหม้อน้ำ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ทะเบียนเลขที่ 6-59-627
API 510 Pressure Vessel Inspector
API 653 Above Ground Storage Tank Inspector
API 570 Piping Inspector
API 580 Risk Based Inspection
Certified Welding Inspector

วันที่จัด

24/06/2021

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

40 คน (จำนวนที่ว่าง 40 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. / สมาคมหม้อน้ำ บาท บาท
ข้าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วสท.

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 538, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร