รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters);
Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน รุ่นที่ 5

ในวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566
เวลา 09.00-16.00 น. อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล
วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

สมัครอบรมคลิก https://forms.gle/Hnzvm5SDQYGbfHFs8

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทย มีการใช้หม้อน้ำร้อนเพื่อการถ่ายเทความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น อุตสาหกรรมอาหาร ยางและพลาสติค อุตสาหกรรมทอผ้าและฟอกย้อม อุตสาหกรรมกระดาษ ฯลฯ การเกิดไฟไหม้ในโรงงานที่ใช้หม้อน้ำมันร้อน เป็นปัญหาร้ายแรงที่มีสถิติสูงมาก นอกจากนี้ ยังพบปัญหาการเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วของน้ำมันที่เป็นสื่อความร้อน การตกต่ำลงของประสิทธิภาพการถ่ายเทความร้อน การผุกร่อนของถังเก็บน้ำมันสื่อความร้อน การแตกรั่วของคอยล์รับความร้อนในหม้อน้ำมันร้อน
หลักสูตรนี้ จะบ่งชี้ปัญหา สาเหตุ ทั้งความบกพร่องในการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน การติดตั้งที่ไม่ถูกหลักวิศวกรรม อุปกรณ์ควบคุมการทำงานและอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ไม่เพียงพอหรือการตั้งค่าต่างๆที่ไม่ถูกต้อง การควบคุมการใช้งานที่ไม่ถูกต้องความบกพร่องในการตรวจสอบและบำรุงรักษา ความไม่เข้าใจต่อผลวิเคราะห์คุณภาพน้ำมันและการตอบสนองที่ไม่ถูกต้อง
การอบรมเรื่อง “หม้อน้ำมันร้อน (Thermal Fluid Heaters); Design, Operate, Maintain อย่างไร ให้มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ใช้ทน” จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ และนำไปสู่การแก้ไขและ
การป้องกันอย่างถูกต้อง

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
24 พฤาภาคม 2566

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM
08.30 – 09.00 น. เข้าระบบ ZOOM
09.00 – 10.30 น. โครงสร้าง ส่วนประกอบ หลักการออกแบบหม้อน้ำมันร้อน และการติดตั้ง
10.30 – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น. อุปกรณ์ควบคุมการทำงาน อุปกรณ์ความปลอดภัยและการตั้งค่าที่ถูกต้อง
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น. การเลือกใช้น้ำมันที่เป็นสื่อนำความร้อน
การใช้งาน การเสื่อมสภาพ สาเหตุและการป้องกัน
14.30 – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น. กรณีศึกษาความเสียหายในระบบน้ำมันร้อน
16.00 – 16.30 น. ถาม-ตอบ และทำแบบทดสอบหลังอบรม

คณะวิทยากร

นายศุภวัฒน์ ธาดาจารุมงคล

– อดีตผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความปลอดภัย กรมโรงงานอุตสาหกรรม
– นายกสมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย 2558-2560
– ประธานอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำ และภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขา วิศวกรรมเครื่องกล วสท.

วันที่จัด

24/05/2023

สถานที่จัด

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM

คุณสมบัติผู้สมัคร

วิศวกร ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท./สมาคมหม้อน้ำฯ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

จัดโดย คณะอนุกรรมการระบบไอน้ำ หม้อน้ำและภาชนะรับความดัน
ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ร่วมกับ สมาคมหม้อน้ำและภาชนะรับความดันไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526
E-mail : saranrar@eit.or.th

รายละเอียดและใบสมัคร

แผ่นพับ-หม้อน้ำมันร้อน-รุ่น-5-2566.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร