รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
เทคนิคการตรวจสอบและบำรุงรักษารอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามมาตรฐานญี่ปุ่น รุ่นที่ 4
วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562

ลงทะเบียน คลิกที่นี่

ตรวจสอบรายชื่อ คลิกที่นี่

หลักการและเหตุผล:
รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานหลากหลายรูปแบบ ทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิต งานก่อสร้าง งานติดตั้ง เคลื่อนย้าย การขนส่ง การยึดเกาะวัสดุ เนื่องจากการใช้งานนั้นสามารถตอบสนองการใช้งานได้โดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ขนาดที่กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย และนำไปใช้ในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟ เนื่องจากการทำงานของระบบไฟฟ้า ในปัจจุบัน รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย ทั้งการใช้งานในระยะยาว และแบบชั่วคราว ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในและแนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกดังกล่าว รวมทั้งในการจัดทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รอกโซ่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดและเทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เพื่อให้เข้าใจถึงหลักกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยกตามคู่มือหรือผู้ผลิตแนะนำ
• เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม วิศวกรซ่อมบำรุง วิศวกรผู้ตรวจสอบ
ผู้ควบคุมงานตรวจสอบปั้นจั่น เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2562

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
• ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
o ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
o อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
• การใช้งานและแนวทางการกำหนดแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance)
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00
• การวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติสำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
o ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
o การชำรุดและความเสียหาย
o แนวทางการป้องกัน
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 • ฝึกการตรวจสอบรอกไฟฟ้าและปั้นจั่นเหนือศีรษะแบบต่าง ๆ (WORKSHOP)
o Workshop #1 : สถานีฝึกถอด – ประกอบ
o Workshop #2 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
o Workshop #3 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายใน
16:00 – 16:30 • สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

นายสายพิน คำนึง

Training Supervisor / ผู้ชำนาญการบริษัท สยามคิโต้ จำกัด
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น
ผู้ชำนาญการด้านการตรวจสอบซ่อมบำรุง รอกโซ่ไฟฟ้า รอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก

นายกฤตภพ วิรัติ

Training Engineer/ วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น

นางสาวเอมอริน อารีย์

Training Engineer/ วิศวกรเครื่องกล บริษัท สยามคิโต้ จำกัด
วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น

วันที่จัด

20/07/2019

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่นไทย

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสุพรรณีย์ แสนภักดี
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 583, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

07-20-รอกโซ่4.pdf