รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
ผู้ตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกตามมาตรฐานสากล รุ่นที่ 4
(Inspection & Preventive Maintenance of Manual Hoist in International Standard)
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
เวลา 09:00 – 16:30 น.  ณ ห้องประชุม อาคาร วสท.

(เดิมอบรมวันที่ 12 กันยายน 2563)

หลักการและเหตุผล:
รอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก เป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานค่อนข้างหลากหลายรูปแบบ ทั้งในงานอุตสาหกรรมการผลิต งานก่อสร้าง งานติดตั้ง เคลื่อนย้าย การขนส่ง การยึดเกาะวัสดุ เนื่องจากการใช้งานนั้นสามารถตอบสนองการใช้งานได้เทียบเคียงกับรอกโซ่ไฟฟ้าในการยก โดยไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง ขนาดที่กะทัดรัดทำให้ง่ายต่อการเคลื่อนย้ายและนำไปใช้ในพื้นที่จำกัดได้เป็นอย่างดี ลดความเสี่ยงจากการเกิดประกายไฟเนื่องจากการทำงานของระบบไฟฟ้า ถือว่าในปัจจุบัน รอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกได้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในหน่วยงานต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก ทั้งการใช้งานในระยะยาว และการใช้งานแบบชั่วคราวซึ่งต้องมีการเคลื่อนย้ายหรือเปลี่ยนแปลงลักษณะงานอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งในการใช้งานยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้งาน, แนวทางการตรวจสอบอุปกรณ์และส่วนประกอบต่าง ๆ ของรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกดังกล่าว และในการจัดทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้รอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้อย่างปลอดภัยนั้น จำเป็นที่ผู้ตรวจสอบและผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ข้อกำหนดจากคู่มือ, มาตรฐานต่าง ๆ, เทคนิควิธีการในการตรวจสอบและการบำรุงรักษาที่ถูกต้อง รวมทั้งสามารถวิเคราะห์สาเหตุ ปัญหา ความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้นของอุปกรณ์ดังกล่าวได้

วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม:
• เพื่อให้เข้าใจถึงหลักกลไกการทำงานของอุปกรณ์เพื่อการใช้งานที่เหมาะสม
• เป็นแนวทางในการตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกตามคู่มือผู้ผลิตและตามมาตรฐานต่าง ๆ
• เป็นแนวทางในการวางแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) สำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก
• ศึกษาแนวทางปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยกจากมาตรฐานที่แตกต่างกัน
• เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติที่อาจเกิดขึ้น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในการแก้ไขและป้องกันให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานมากยิ่งขึ้น

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรม:
•  ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
•  ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง
•  ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
•  วิศวกรซ่อมบำรุง
•  วิศวกรผู้ตรวจสอบ
•  เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)
•  ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก
•  ผู้สนใจทั่วไป

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563

08:30 – 09:00 • ลงทะเบียน
09:00 – 10:30
• ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก
o ส่วนประกอบและหลักการทำงานของรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
o อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการใช้ร่วมกับรอกโซ่ชนิดมือสาวและชนิดรอกโยก
• การวิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติสำหรับรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก
– ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย
– การชำรุดและความเสียหาย
10:30 – 10:45 พักรับประทานอาหารว่าง
10:45 – 12:00
• แนวทางการป้องกันจากการใช้งานและแนวทางการกำหนดแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน
• มาตรฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
o ข้อกำหนดทั่วไป
o การตรวจสอบและการทดสอบ
o ข้อกำหนดเพิ่มเติม
12:00 – 13:00 พักรับประทานอาหารกลางวัน
13:00 – 16:00 • ฝึกการตรวจสอบรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก (WORKSHOP)
o Workshop #1 : สถานีฝึกถอด – ประกอบ
o Workshop #2 : สถานีตรวจสอบอุปกรณ์ภายนอก
o Workshop #3 : สถานีวิเคราะห์ความเสียหาย
16:00 – 16:30 • การจัดทำแผนการตรวจสอบ
•  สรุปและถาม – ตอบข้อสงสัย

คณะวิทยากร

นายกฤตภพ วิรัติ

– ผู้ชำนาญการด้านรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก
– วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น
– วิทยากรสัมมนาหัวข้อ “10 จุดเสี่ยงรอกโซ่มือสาว ความเสียหายที่ควบคุมได้”  งานวิศวกรรมแห่งชาติ 2562

อ.ประวิทย์ โตรฐาน

–  คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น
–  วิทยากรด้านความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับกับปั้นจั่น
–  ผู้ชำนาญการด้านอุปกรณ์ช่วยยก

วันที่จัด

14/11/2020

สถานที่จัด

ห้องประชุม อาคาร วสท.

คุณสมบัติผู้สมัคร

ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง/ช่างเทคนิคผู้ดูแลการซ่อมบำรุง/ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม/วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรผู้ตรวจสอบ/
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.)/ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับรอกโซ่ชนิดมือสาวและรอกโซ่ชนิดก้านโยก/ผู้สนใจทั่วไป

จำนวนที่รับ

35 คน (จำนวนที่ว่าง 35 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

คณะอนุกรรมการวิศวกรรมยกหิ้วและปั้นจั่น

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

คุณสราญรัตน์ พงษ์ต้น
Tel:(02)184-4600 ถึง 9 ต่อ 526, FAX:(02)184-4662
E-mail : [email protected]

รายละเอียดและใบสมัคร

อบรมรอกโซ่ชนิดฯตามมาตรฐานสากล-รุ่น-4-14-11-63.pdf

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร