รหัสอบรม:

การอบรมเรื่อง
การเตรียมความพร้อมในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 08.30 – 16.00 น.
ณ  ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
จัดโดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาภาคตะวันออก 2
ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา

จุดประสงค์
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทบทวนความรู้ และเนื้อหาที่จำเป็นเพื่อเป็นแนวทางในการสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร

วิทยากร
ดร.ธเนศ วีระศิริ : นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

กำหนดการสัมมนา
08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ประธานสาขาภาคตะวันออก 2
09.00 – 12.00 น. แนวทางการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เนื้อหาที่ควรเตรียมตัวในการสอบ สำหรับวิศวกรโยธา

กำหนดการ

กำหนดการ เนื้อหาการอบรม หมายเหตุ
วันที่ 24 เมษายน 2562

08.30 – 08.45 น. ลงทะเบียน
08.45 – 09.00 น. พิธีเปิด โดย นายอิทธิพล เนธิยคุปต์ สิงขรแก้ว ประธานสาขาภาคตะวันออก 2
09.00 – 12.00 น. แนวทางการขอใบอนุญาตภาคีพิเศษ และเลื่อนขั้นเป็นสามัญวิศวกร
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 16.00 น. เนื้อหาที่ควรเตรียมตัวในการสอบ สำหรับวิศวกรโยธา

คณะวิทยากร

ดร.ธเนศ วีระศิริ

กรรมการบริการวิชาการ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ
กรรมการสิทธิและจรรยาบรรณ สภาวิศวกร, ที่ปรึกษา อนุกรรมการคลินิกช่าง
นายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ วาระ ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒

วันที่จัด

24/04/2019

สถานที่จัด

ณ ห้องประชุม 2 อาคารเกษม จาติกวณิช คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

คุณสมบัติผู้สมัคร

จำนวนที่รับ

20 คน (จำนวนที่ว่าง 20 ที่)

ค่าลงทะเบียน

สมาชิิก ราคาปกติ ราคาเมื่อชำระก่อนวันที่
สมาชิก วสท. บาท บาท
ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ บาท บาท
บุคคลทั่วไป บาท บาท

หน่วยงานที่จัด

เจ้าหน้าที่ผู้่ดูแล

รายละเอียดและใบสมัคร

แบบมีใบสมัคร-ภาคตะวันออก-2-01.jpg กดตรงนี้เพื่อลงทะเบียน

รหัสอบรม:


ที่อยู่สำหรับการจัดส่งเอกสาร